Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Nabór w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

edycja 2023

3S9wYLP9SAAAAAAASUVORK5CYII=

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

                                          

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnośći albo

- traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu

w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystencji osobistej mogą polegać na pomocy asystenta w:

1.      wykonywaniu czynności dnia codziennego;

2.      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

3.      załatwianiu spraw urzędowych;

4.      korzystaniu z dóbr kultury;

Usługę asystenta może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Koszty realizacji usługi asystencji osobistej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usługi asystenta proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

  • karta zgłoszenia (druk do pobrania)
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • klauzula informacyjny (druk do pobrania).

Prosimy o przekazywanie dokumentów do dnia 10 stycznia 2023 r. 

Dokumenty można składać w następujący sposób:

- osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19 – punkt stały czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorki  w godzinach od 8:00 do 16:00.

- pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19,       87-140 Chełmża,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Bezpośredni adres do skrzynki ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS w Chełmży

 

W przypadku złożenia dokumentów osobiście lub pocztą na adres Ośrodka prosimy
o przekazanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Chełmży pod numerem 56 675 24 69.

 

Druki do pobrania:

1.      Karta zgłoszenia do programu.

2.      Klauzula informacyjna Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 

Wysokość środków otrzymanych przez Gminę miasto Chełmża z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2023 roku wynosi 101.102,00 zł