Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo
    logo

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

“Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna (sekretarze szkół) od miesiąca marca 2009 r do października 2009 r. brała udział w licznych kursach odbywających się w ramach partnerskiego projektu z powiatem pod nazwą “Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.4.  Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Na niżej wymienione kursy pozyskano kwotę   w wysokości  29.610,00 zł  przy  wkładzie  własnym gminy w wysokości 5222,00zł.  Były to 40 godzinne kursy, takie jak: Podnoszenie efektów kształcenia, Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia, Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem o specyficznych potrzebach, Pozyskiwanie Funduszy z UE dla szkół i placówek oświatowych, Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej oraz Techniki i metody efektywnego uczenia się. W rezultacie w wyżej wymienionych kursach udział wzięło 26 nauczycieli ze wszystkich szkół oraz 3 osoby z  kadry niepedagogicznej. Koordynatorem projektu na terenie Gminy Miasta Chełmża był kierownik ZEAO.

  • logo
    logo

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Czego Jaś się nie nauczy - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”

Od miesiąca listopada 2009 r. do końca roku szkolnego w chełmżyńskich szkołach podstawowych oraz gimnazjum realizowany jest projekt „Czego Jaś się nie nauczy - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych. Program realizowany jest w partnerstwie przez powiat toruński i wszystkie gminy powiatu. W chełmżyńskich szkołach odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne: dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje informatyczne, rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku angielskim, rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Oferta dodatkowych zajęć pozwala wyrównać zaległości w nauce, jak również rozwijać umiejętności i zainteresowania. Miasto Chełmża na wykonanie powyższego zadania pozyskało środki finansowe w kwocie 125.276,05 zł.

  • logo
    logo

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Z Małgosią po naukę”

     Od miesiąca listopada do końca roku szkolnego w chełmżyńskich szkołach podstawowych oraz gimnazjum realizowany był projekt „Z Małgosią po naukę”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych. Program realizowany był w partnerstwie przez powiat toruński i wszystkie gminy powiatu. Celem realizacji Projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej 60 szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2010/2011, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie konkurencyjności 4000 uczniów na rynku pracy. Szkoły po przeprowadzeniu analizy wybrały zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów. W chełmżyńskich szkołach odbywały się następujące zajęcia pozalekcyjne: dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kompetencje informatyczne, rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku angielskim, rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, artystyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Oferta dodatkowych zajęć pozwala wyrównać zaległości w nauce, jak również rozwijać umiejętności i zainteresowania. Miasto Chełmża na wykonanie powyższego zadania pozyskało środki finansowe w kwocie 125.276,05 zł.  Ogółem odbyło się 1340 godzin dodatkowych zajęć.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl