Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Zakres projektu „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

Wszystkie działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, będą realizowane w ramach 1 kontraktu na roboty budowlane z podziałem na 3 zadania.

ZADANIE I, planowane do realizacji od 01.01.2020r. do 31.08.2020 r., będzie obejmować budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna, Malewskiego oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009.

ZADANIE II, planowane do realizacji od 19.11.2018 r. do 30.06.2020 r., będzie obejmować budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości oraz sieci wodociągowej z przyłączeniami w ulicy Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej wraz z odprowadzeniem ścieków opadowych i roztopowych do jeziora Chełmżyńskiego.

ZADANIE III, planowane do realizacji od grudzień 2018 r. do luty 2019 r., będzie obejmować budowę kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Gen. W. Sikorskiego pomiędzy ul. Dworcową, a ul. Dąbrowskiego.

Dodatkowo w ramach projektu planowany jest zakup samochodu spacjalistycznego przeznaczonego do mycia i udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów z możliwością odsysania nieczystości do zbiornika osadu.

Całkowity koszt projektu wynosi 25.959.791,58 PLN, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności to kwota 13.487.584,12 PLN. Różnica pomiędzy wkładem finansowym Unii Europejskiej i całkowitym kosztem projektu wydatkowana zostanie z budżetu Miasta Chełmży, przy wsparciu dofinansowania w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.470.317,86 PLN.

  • autor: Sławomir Cyrklaff, data: 2018-11-30

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl