Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy polityki spójności na lata 2014-2020

Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy polityki spójności na lata 2014-2020

W nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014-2020 przedsiębiorcy obok samorządów stanowią największą grupę beneficjentów funduszy unijnych. W sumie na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw w ciągu najbliższych siedmiu lat przeznaczonych zostanie blisko 20 mld euro. Największy wachlarz wsparcia skierowany zostanie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Klasyfikacja przedsiębiorstw:

 • przedsiębiorstwo średnie: mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 50 mln EUR
 • przedsiębiorstwo małe: mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
 • mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.

O dofinansowanie będą mogły się starać firmy realizujące inwestycje, w wyniku których nastąpią zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego lub zmiany w sposobie świadczenia usługi, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia. Ponadto wspierane będą przedsięwzięcia zmierzające do rozbudowy przedsiębiorstw, w tym związane z zakupem nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego.

Wsparcie przewidziano również na działania związane z wprowadzaniem w firmach rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż produktów i usług w Internecie, wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwa mogą również liczyć na pomoc w zakresie poszukiwania partnerów zagranicznych, przygotowania firm do eksportu na rynki zagraniczne, dostosowania produkcji do wymagań rynków zagranicznych.

Poniżej zaprezentowano krótki przegląd poszczególnych Programów Operacyjnych pod kątem wspierania przedsiębiorczości.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

 1. Przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorstw w szczególności w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji – wsparcie bezpośrednie oraz świadczenie usług przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

Inteligentne specjalizacje w województwie kujawsko-pomorskim:

 • najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania,
 • medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna,
 • motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa,
 • narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych,
 • przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT,
 • biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka,
 • transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe,
 • dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne.
 1. wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich), uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w media oraz budową lub modernizacją układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego.

PI 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

 1. wsparcie inwestycyjne międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (przygotowanie przedsiębiorstwa do eksportu), dofinansowanie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych,
 2. opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych (projekty współpracy między przedsiębiorcami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, wykorzystanie narzędzi informatycznych w kontaktach pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami).

PI 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

 1. wsparcie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach (priorytet – projekty wykorzystujące potencjał endogeniczny regionu),
 2. wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług oraz wzrost wydajności pracy i efektywności produkcji,
 3. wprowadzenie innowacyjnych i inteligentnych systemów zarządzania.

Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

PI 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

 1. zmniejszenie strat energii, ciepła i wody oraz odzysk ciepła w przedsiębiorstwach (systemy zarządzania energią, instalacje i urządzenia techniczne służące poprawie efektywności energetycznej),
 2. nowoczesne, energooszczędne technologie, audyty energetyczne/audyty efektywności energetycznej, a także wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa.

Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

PI 9d Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 1. rozwój małej, charakterystycznej dla danych obszarów przedsiębiorczości,
 2. przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa reprezentujące określone w LSR branże charakterystyczne dla danego obszaru,
 3. wspieranie i tworzenie małych inkubatorów przedsiębiorczości.

Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

PI 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

 1. działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 2. wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 3. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 r.ż., osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne i niskowykwalifikowane),
 4. wsparcie pomostowe (doradczo-szkoleniowe, wsparcie finansowe oraz usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 5. wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorstw generujących dodatkowe miejsca pracy.

PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

 1. Wsparcie systemu rozwoju usług dla MŚP:
  1. działania szkoleniowo-doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw – wzmocnienie konkurencyjności,
  2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proszę zmiany – przekształcenie profilu działalności, optymalizacja procesów zarzadzania, strategie rozwoju przedsiębiorstw

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

 1. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
 2. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiazaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów,

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego…

 1. tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,
 2. wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej technologii,

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

 1. wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja),
 2. zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
 3. inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,
 4. wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up’om,
 5. wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym poprzez finansowanie usług doradczych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

PI. 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

Wsparcie skierowane do osób młodych do 29 r.ż. (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy), w szczególności takich, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, a także osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

 1. instrumenty umożliwiające kontynuowanie nauki, nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy,
 2. wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia – pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 3. wsparcie mobilności osób młodych (praktyki, szkolenia, staże umożliwiające zmianę kompetencji lub kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia w innym sektorze; pokrycie kosztów dojazdów do pracy, zapewnienie środków na zasiedlenie),
 4. niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia (doposażenie stanowisk pracy, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej),
 5. wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia (projekty konkursowe – OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe - i pozakonkursowe – PUP).

Projekty obejmujące powyższe działania realizowane będą przez Powiatowe, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, organizacje pozarządowe oraz niepubliczne agencje zatrudnienia.

drukuj (Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy polityki spójności na lata 2014-2020)

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl