Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Informacje o Urzędzie Miasta w Chełmży w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Informacje o Urzędzie Miasta w Chełmży w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Koordynator dostępności - kontakt

Dane kontaktowe Koordynatora dostępności w Urzędzie Miasta Chełmży:

Janusz Wilczyński,

tel. 56 639 23 51,

e-mail: wilczynskij@um.chelmza.pl

drukuj (Koordynator dostępności - kontakt)

 • autor: Jarosław Smyczyński, data: 2023-05-17

ZARZĄDZENIE NR 131/SOR/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Chełmży.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 131/SOR/20 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Chełmży.)

 • autor: Janusz Wilczyński, data: 2020-09-29

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Chełmży na lata 2020-2023

drukuj (Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Chełmży na lata 2020-2023)

 • autor: Janusz Wilczyński, data: 2020-10-29

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

drukuj (Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego)

 • autor: Janusz Wilczyński, data: 2021-03-17

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się

Obsługa osób uprawnionych w Urzędzie Miasta Chełmży przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta Chełmży dostępne są usługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się:

 1. W Urzędzie Miasta Chełmży wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na witrynie: http://www.bip.chelmza.pl oraz na witrynie: http://www.chelmza.pl
 2. Osoba uprawniona może komunikować się:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@chelmza.pl,
  • za pośrednictwem faksu: nr +48 56 675 21 22,
  • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - za pomocą platformy e-PUAP,
 3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 4. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych prowadzony jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod adresem: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/stories/rejestry/2013/Rejestr_08.05.2013.doc
 5. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN o którym mowa w pkt. 4 jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 7. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 4, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, wymienionej w pkt 3-4, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 8. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2) lub poprzez wskazany w pkt 2 adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu nr 56 675 21 22 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej).
 9. Urząd Miasta Chełmży zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.
 11. Osoba realizująca świadczenie (tłumacz) jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, za wyjątkiem przypadku gdy:
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,
  • osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
 12. Urząd Miasta Chełmży udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek, i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl