Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

 • logo EFS
 • tablica informacyjna-1
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje projekt dofinansowany
  z Funduszy Europejskich: „Klub otwartych drzwi” – Edycja II.
  Celem projektu jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych (osoby, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+)
  albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia), 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobom zagrożonym
  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  Dofinansowanie projektu z UE: 50000,00 zł

„Klub otwartych drzwi – Edycja II”

Projekt pt. „Klub otwartych drzwi – Edycja II” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Plakat-JPG-2-724x1024
  Plakat klub otwartych drzwi edycja II

 

Rekrutacja rozpoczyna się  01.01.2022r. do 31.01.2022r.

Okres  realizacji projektu:  01.01.2022 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest  do seniorów i osób niepełnosprawnych  oraz  niesamodzielnych, z gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża, Miasto Chełmża, Papowo Biskupie.

Celem projektu  jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych (osoby, które ze względu na stan zdrowia i wiek(65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia) oraz 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobą zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W trakcie  projektu, w ramach  odbywać się będą:

 • warsztaty z  komunikacji
 • spotkania  rękodzielnicze
 • warsztaty technologiczne
 • zajęcia ruchowo zdrowotne; gimnastyka dla seniora, spotkania z dietetykiem i spotkania z pielęgniarką oraz zajęcia na basenie
 • warsztaty: Motyli Ogród
 • wycieczki oraz spacery z przewodnikiem
 • wspólne śpiewanie - biesiadowanie
 • wsparcie psychologa
 • Dzień Seniora na zakończenie projektu

PLANOWANE EFEKTY:

Wpłynie pozytywnie na uczestników w okresie długofalowym poprzez uświadomienie wartości kontaktu,  pomagania i odpowiedzialności za innych mieszkańców wspólnoty. Uczestnicy zostaną ukierunkowani , wyposażeni w narzędzia merytoryczne w celu kontynuowania idei również po zakończeniu realizacji projektu.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Zamieszkanie na terenie LSR LGD Ziemia Gotyku, potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem.
 2. Posiadanie statusu  osoby  zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  bądź status osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem lub zaświadczeniem z odpowiedniego Urzędu lub Instytucji.
 3. Brak udziału w projekcie grantowym „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”  potwierdzone oświadczeniem uczestnika.

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

 1. Osoby po 65-tym roku życia – 5 pkt.
 2. Kobiety – 3 pkt.
 3. Osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.

Klub w swojej działalności, wzmocni proces integracji społecznej, wzmocni poczucie własnej  wartości,  zapewni bezpieczne formy spędzania wolnego czasu. Wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczną kobiet .

Miejsce realizacji projektu – Środowiskowe Centrum Aktywności w Chełmży

                                                               Ulica Hallera 19

Wartość projektu – 52650 tyś. zł

Wkład Funduszy Europejskich: – 50000 tyś. zł

Ilość miejsc:  12

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerami: 510 910  574 lub 566752469

Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu -MOPS w Chełmży ul. Hallera 19 lub pocztą(Wysyłka na prośbę zainteresowanej osoby).

Możliwość pobrania ze strony internetowej-

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania:

Składanie dokumentów rekrutacyjnych: stacjonarnie(Biuro Projektu) lub pocztą na adres Biura.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl