Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Beneficjenci Programu

Z Programu  Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

małe i średnie przedsiębiorstwa,

duże przedsiębiorstwa,

administracja publiczna,

przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

służby publiczne inne niż administracja,

instytucje ochrony zdrowia,

organizacje społeczne i związki wyznaniowe,

instytucje nauki i edukacji.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności. Szczegółowe informacje na ten temat określone są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020  i dokumentacji konkursów o dofinansowanie.

Budżet Programu

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 jest Fundusz Spójności (FS), dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie  27,41 mld euro. 

Podział środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia przedstawia się następująco:

energetyka – 2 800,2 mln euro,

środowisko -  3 508,2  mln euro,

transport -  19 811,6  mln euro,

kultura -   467,3  mln euro,

zdrowie -  468,3 mln euro,

pomoc techniczna - 330,0 mln euro.

W ramach programu realizowanych będzie X osi priorytetowych:

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
IV. Infrastruktura drogowa dla miast,
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury,
X. Pomoc techniczna.

Główne obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach priorytetu II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:

rozwój infrastruktury środowiskowej,

dostosowanie do zmian klimatu,

ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej,

poprawa jakości środowiska miejskiego.

Liczba zawartych umów: 696

Łączna wartość dofinansowania projektów ze środków UE: 12 791 825 142 PLN

Źródło: https://www.mos.gov.pl/fundusze-srodowiskowe/poiis/

drukuj (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

  • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-30

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl