Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

GŁÓWNE CELE PROJEKTU


„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”

 

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);

poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;

promowanie strategii niskoemisyjnych;

rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

rozwój infrastruktury środowiskowej;

dostosowanie do zmian klimatu;

ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej;

poprawa jakości środowiska miejskiego.

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;

poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;

transport intermodalny, morski i śródlądowy.

4. Infrastruktura drogowa dla miast

poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich.

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;

budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;

rozbudowa terminala LNG.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego;

wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem. 

 

drukuj (GŁÓWNE CELE PROJEKTU)

  • autor: Izabela Stolarska, data: 2018-11-29

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl