Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

UWAGA zmiana druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, iż od dnia 1 maja 2021 r.  obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży pod adresem:    

https://www.bip.chelmza.pl/9801,odpady-komunalne

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl