Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU - Stanowisko Miasta Chełmża

Stanowisko Miasta Chełmża

 

      W związku z zakończeniem naboru wniosków w sprawie planowanej trasy obwodnicy (do wyboru 3 warianty) dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia”, poniżej przedkładam stanowisko radnych miasta i Burmistrza Miasta w ww. sprawie.

       Najbardziej optymalnym naszym zdaniem rozwiązaniem jest zaakceptowanie  
i realizacja trasy granatowej, która pokrywa się z założeniami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża, jak również w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Chełmża, przyjętego uchwałą Nr XXII/131/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 3 grudnia 2008 r. Nr 156 poz. 2427).

Trasa błękitna jest nieakceptowalna ze względu na fakt bezpośredniej ingerencji w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nie można się zgodzić, że jest ekonomicznie bardziej uzasadniona, ponieważ może powodować wzrost kolizji na tym obszarze miasta.

          Podczas projektowania zwracam się również z prośbą, aby zaplanować inny układ komunikacyjny na wysokości m.in. ul. Dworcowej 46, biorąc pod uwagę zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na tym obszarze oraz wnioski, które do tut. Urzędu wpłynęły w imieniu mieszkańców tego obszaru.

      Reasumując powyższe najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zaakceptowanie trasy granatowej i takie stanowisko reprezentują również  
w większości mieszkańcy miasta Chełmży w przedłożonych wnioskach i wyrażonych opiniach.

      W załączeniu przesyłam kserokopię 76 wniosków, które wpłynęły do tut. Urzędu w terminie od dnia 03.02.2023 r. do 03.03.2023 r.

drukuj (UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU - Stanowisko Miasta Chełmża)

  • autor: Beata Siwek, data: 2023-03-07

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl