Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Rewitalizacją określa się skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych.
Rewitalizacja jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta stanowi połączenie działań technicznych – takich jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach w tym bezrobocia, przestępczości, czy braku równowagi demograficznej. Ich zakładanym skutkiem jest odbudowa więzi społecznych na obszarach problemowych i przywrócenie ładu przestrzennego. Rewitalizacją nie nazwiemy zatem działań skoncentrowanych jedynie na modernizacji budynków czy rewaloryzacji zabytków.

Rewitalizacja jest procesem prowadzonym wspólnie przez władze samorządowe, społeczność lokalną oraz innych uczestników nastawionym na przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym oraz służącym pobudzaniu rozwoju i zmian jakościowych, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Koordynacja przebiegu procesu rewitalizacji odbywa się na poziomie Programu rewitalizacji, opracowywanego, przyjmowanego i monitorowanego przez samorząd gminny. Program zawiera szczegółowy plan działań w sferze społecznej, przestrzennej i infrastrukturalnej, zmierzających do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi. Wszystkie realizowane w ramach Programu projekty rewitalizacyjne oddziałują głównie na obszar wsparcia wskazany do rewitalizacji, który na tle całego obszaru miejskiego charakteryzuje się szczególnie silnym nagromadzeniem zjawisk kryzysowych.
 

drukuj ()

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl