Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R.

Chełmża, dnia 06 października  2015r.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  MIASTA  CHEŁMŻY  Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  I  INNYMI  PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R.

W dniu 6 października 2015r. o godz. 15.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Programu Współpracy z miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”. W konsultacjach wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Po zapoznaniu się z projektem Programu Współpracy na 2016 r. nie wniesiono żadnych uwag.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono z organizacjami pozarządowymi procedurę konkursową w szczególności: składanie ofert, rozliczeń częściowych i końcowych jak również zapisów umowy, które powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25 ). Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych wytypowali spośród siebie dwie osoby: Pana Miłosza Makowskiego – Prezesa Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego  1927 oraz Pana Tomasza Szweda Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”, które będą uczestniczyły w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. Konsultacje przeprowadziła Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – Teresa Nowicka.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich
Teresa  Nowicka

 

Protokół sporządził
Marek Dzielski

Protokół podpisali przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. Pan Janusz Kalinowski
2. Pani Halina Jankowska
3. Pani Monika Wierzbowska
4. Pan Wiesław Budziak
5. Pan Miłosz Makowski
6. Pan Tomasz Zakrzewski
7. Pan Stanisław Wonatowski
8. Pan Jacek Słowiński
9. Pani Emilia Kuczka
10. Pan Dariusz Holc
11. Pan Tomasz Szwed
12. Pan Krzysztof Dembiński
13. Pan Przemysław Olejniczak
14. Pan Maciej Zdrojewski
15. Pani Justyna Beszczyńska

drukuj (PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA CHEŁMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 R.)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl