Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie art. 11, ust.2 i art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909),

 

Burmistrz Miasta Chełmży

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,
 5. ratownictwa i ochrony ludności,
 6. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 8. działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Tekst ogłoszeń konkursowych, zawierający:

 1. rodzaj  zadań,
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2017,
 3. zasady przyznawania dotacji,
 4. termin i warunki realizacji zadań,
 5. termin składania ofert,
 6. tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
 7. wysokość środków przeznaczonych w roku 2016 na realizację zadań tego samego rodzaju będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie,

znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży: www.chelmza.pl

Druki ofert oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, jak również   szczegółowe informacje o konkursie oraz pełne teksty ogłoszeń konkursowych można pobrać:

- ze strony internetowej www.chelmza.pl ,

- w Urzędzie Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2 w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, tel. 675 22 91 lub 639 23 42.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu):

 1. w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku, do godz.15.00 – jeśli dotyczą zadań realizowanych w ciągu 2018 roku lub zadań, które będą realizowane w I półroczu 2018 roku;
 2. w terminie do dnia 11 maja 2018 roku, do godz. 15.00 – jeśli dotyczą zadań krótkoterminowych,  które będą realizowane  w II półroczu 2018 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do  Urzędu Miasta Chełmży.

                                                                                     Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                       Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.)

 • autor: Marek Dzielski, data: 2018-01-04
 • autor: Marek Dzielski, data: 2018-01-04

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl