Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Umowa o dofinansowanie podpisana

Gmina Miasto Chełmża otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”. Głównym celem zadania jest poprawa dostępności do opieki przedszkolnej na terenie miasta Chełmży, poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża.

Projekt zakłada adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek główny) na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży, które zostanie przeniesione z budynku położonego przy ulicy Tumskiej. Obecna siedziba placówki, ze względu na ograniczoną powierzchnię użytkową oraz brak możliwości rozbudowy, uniemożliwia wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni, niezbędnej do zwiększenia dostępnych miejsc przedszkolnych. Przeniesienie przedszkola do nowo zaadaptowanego budynku wpłynie zarówno na zwiększenie liczby miejsc opieki, jak również poprawę warunków funkcjonowania i zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych, polegających na przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola, w tym dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych. Obiekt w podstawowym zakresie wynikającym z zasad uniwersalnego projektowania, dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu nastąpi całkowita zmiana istniejącego układu pomieszczeń. Przewidziano m.in. kompleksową modernizację kuchni oraz stołówki, z których po zakończeniu realizacji projektu będą mogły korzystać zarówno dzieci z przedszkola, jak również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży. Ponadto zadanie obejmuje dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń obejmujących m.in. wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku wybudowany zostanie niewielki plac zabaw dla dzieci. W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych oraz sal specjalistycznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania  6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania, w kwocie 449 782,10 PLN, stanowi 39,59% wszystkich wydatków kwalifikowalnych. Szacunkowa wartość planowanego zadania wyniesie 1 384 353,10 PLN. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2018 r.

Na bazie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego zaplanowano wdrażanie działań komplementarnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Przedszkole oknem na Świat”. Celem przedmiotowego projektu jest rozszerzenie oferty i poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie miasta Chełmży.

drukuj (Umowa o dofinansowanie podpisana)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2018-01-26

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl