Menu

Przedsiębiorca

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Zgłoszenie działalności gospodarczej,

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Zmiany we wpisie, złożenia informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej bądź zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej można dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.ceidg.gov.plbądź na formularzu wniosku o wpis do CEIDG w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy. Przy wypełnianiu wniosku o wpis do CEIDG należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji.

Wniosek można złożyć:

- listownie na adres: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża ( listem poleconym – w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza ),

- osobiście z dowodem osobistym w celu weryfikacji wniosku.

Wpis do CEIDG jest bezpłatny !

Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Organ gminy weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za potwierdzeniem przyjęcia wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Chełmży

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia w ciągu 7 dni (od dnia zaistnienie) informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności oraz o zmianach w CEIDG.

Zawieszenie lub wznowienie należy zgłosić najpóźniej w dniu zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Załatwianie spraw przedsiębiorcy odbywa się bez zbędnej zwłoki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełmży (pok. nr 13 w "Małym Ratuszu") w godzinach urzędowania.

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl