Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. śmieciowych)

Burmistrz Miasta Chełmży informuje o przystąpieniu do wzmożonej kontroli i weryfikacji złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie dokonanej analizy dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Chełmża wynika, iż w systemie brakuje znacznej ilości osób, w stosunku do osób zameldowanych na terenie miasta. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż złożone deklaracje nie są zgodne ze stanem faktycznym, przystępuje się do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe) na terenie naszego miasta.

Sprawdzana będzie zgodność ze stanem faktycznym danych wskazanych w deklaracjach, będących podstawą do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli ilość osób zamieszkujących na danej posesji.  

Zwraca się jednocześnie uwagę, iż złożone w tut. Urzędzie deklaracje należy każdorazowo uaktualniać w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. m.in. zgonu osoby zamieszkałej, nowonarodzonego dziecka, innych zmian w zakresie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości będzie wzywany do udzielania rzetelnych wyjaśnień.

Stosownie do art. 262 i art. 262a Ordynacji podatkowej strona, która pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawi się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, będąc do tego zobowiązana, lub bezzasadnie odmówi złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności może zostać ukarana karą porządkową do 2 800 zł.

Do czasu rozpoczęcia kontroli właściciele nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących. Natomiast mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich zarządców nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej formie uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Nadmienić również należy, iż Straż Miejska jest uprawniona do nałożenia mandatu na właściciela nieruchomości, w wysokości do 500 zł, m.in. za niezłożenie przez niego deklaracji „śmieciowej” oraz za podanie w niej nieprawdziwych informacji.

Przedmiotowe kontrole mają na celu „uszczelnienie systemu” - podanie rzetelnych danych w deklaracji i terminowe uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem nie dokonywania zmian stawki omawianej opłaty.

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Art. 6m ust. 1 - Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Art. 6m ust. 1a - Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6m ust. 2 - W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Art. 6m ust. 4 i ust. 5 pkt 1 - Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

Art. 6m ust. 5 pkt 1 - Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Art. 6o ust. 1 - W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, (…).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn.zm.)

Art. 262 §  1.  Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub

2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub

2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub

3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem,

mogą zostać ukarani karą porządkową do 2800 zł .

§  1a.  Jeżeli stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, organ podatkowy może ukarać karą porządkową osobę, która według przepisów dotyczących ustroju danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej jest jej ustawowym reprezentantem, członkiem organu uprawnionego do jej reprezentowania lub jest upoważniona do prowadzenia jej spraw. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 262a § 1 - Kwota, o której mowa w art. 262 § 1, podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie

 

  • autor: Beata Weber, data: 2020-09-30

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl