Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Projekt grantowy pt: „ STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE”

2Q==

Od  1 lutego – do 31 października 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży realizuje projekt sportowo-rekreacyjny pt. „Stare i nowe zabawy podwórkowe”, w ramach wsparcia grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

 

Cele projektu:

 • Zwiększanie poziomu aktywizacji i integracji społeczeństwa zamieszkałego na obszarze zdegradowanym, zidentyfikowanym i opisanym w „Gminnym programie rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016 – 2023.”                                                     
 • Podejmowanie działań wspierających, wychodzących naprzeciw problemom wykluczenia, a nastawionych na animację społeczną, udział mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym.                                                   
 • Projektowanie inicjatyw w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii.

 

Grupa docelowa:

Projekt przewiduje objęcie swą inicjatywą max. 50 osób, w tym:

 • 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR, w szczególności z obszaru rewitalizacji wskazanym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Chełmża (21 kobiet i 14 mężczyzn).                   
 • 15 uczestników z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze) (9 kobiet i 6 mężczyzn).

 

W ramach projektu będą od kwietnia do końca września 2021 roku realizowane następujące działania:

 1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne, zajęcia integracyjne dla wszystkich uczestników.
 2. Doradztwo pedagogiczno – zawodowe, szczególnie warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Treningi udzielania I pomocy przedmedycznej, szkolenie grupowe według założeń programu „Ratujemy i uczymy ratować” – nauka przywracania resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
 4. Cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych na świeżym powietrzu i w obiektach sportowych pod hasłem:  „Nie daj się nudzie”, wśród nich grupy ćwiczeniowe w blokach tematycznych:
 • „Zumba dla wytrwałych”,
 • Modern Talking z Nordic Walking”,
 • „Zmień ulicę na boisko – unihokej zrobi wszystko!”,
 • „Piłka w grze...”
 • Wyżyj się na skakance, nie na koleżance!”,
 • marsz na orientację „Śladami chełmżyńskich legend”,
 • inne propozycje wynikające z oczekiwań uczestników.     
 1. Animacja kulturalna i integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym:
 • warsztaty wokalno – teatralne: „Kapela Podwórkowa” i „Teatr Uliczny”,
 • przygotowanie festynów miejskich: „Raz na ludowo”,Podziel się talentem”, „Noc świętojańska”,
 • wycieczka i zajęcia w Ośrodku Rekreacyjnym JUMP ARENA w Toruniu,
 • udział w spektaklach teatralnych dla dzieci/ młodzieży i dorosłych w TEATRZE im. WILAMA HORZYCY w Toruniu.

Planowane  efekty:

Projekt zakłada wzrost aktywności społecznej, poprawę kondycji sportowo-rekreacyjnej i ogólnego samopoczucia uczestników.

Ponadto można przyjąć, że dzięki proponowanym zajęciom i wsparciu udzielonemu w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki osiągną satysfakcjonujące zmiany:

 • zarówno dzieci jak i dorośli wytrwają do końca działań projektowych,
 • nawiążą się kontakty międzyludzkie, co umożliwi wymianę doświadczeń życiowych, zawodowych, rodzicielskich,
 • ewentualne osoby niepełnosprawne ośmielą się do aktywności funkcjonowania w społeczeństwie,

Nasze założenia są takie, aby:                                               

 • wzrosły kompetencje opiekuńczo – wychowawcze obojga rodziców, ważne jest też jednakowe zaangażowanie się matki i ojca w cykl budowania kontaktów w czasie wspólnych zabaw, mimowolnej i formalnej opieki,
 • realizowany projekt otworzył otoczenie na problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego, bądź zagrożenia wykluczeniem,
 • zbudował system „wrażliwej solidarności” będący przejawem troski i więzi,
 • dobrze byłoby, aby przejmowanie roli integrowania pokoleń nie należało tylko do kobiety, jako „strażniczki domowego ogniska”,
 • chcielibyśmy, żeby przebywanie ludzi ze sobą stało się przyjemnością, a nawiązywanie dobrych relacji interpersonalnych przełożyło się w przyszłości na grupę, rodzinę, sąsiedztwo, współpracowników, poczucie bezpieczeństwa.

Wartość  projektu:

41.903,20 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich 39.803,00 zł.

 

Dofinansowanie projektu pt: „Stare i nowe zabawy podwórkowe”

zostało udzielone przez  Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży.

 

Marzanna Matyasik

Izabela Swinarska – Ficerman  

(Koordynatorki)

                                                              

drukuj (Projekt grantowy pt: „ STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE”)

 • autor: Marzanna Matyasik, data: 2021-02-19

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl