Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”, współfinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

„Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej poprzez modernizację sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Gotyku

 

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”. Zadanie dotyczyło szeroko rozumianego remontu i modernizacji sali, w tym  przebudowy sceny, wymiany instalacji elektrycznej i zakupu wyposażenia. Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę funkcjonalności obiektu i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży.

W ramach prowadzonych prac przebudowano scenę, w sposób umożliwiający jej wydłużenie poprzez dostawienie dodatkowych 37 podestów scenicznych. Ich konstrukcja umożliwia swobodne łączenie poszczególnych modułów, w zależności od aktualnych potrzeb organizowanego wydarzenia.

Ponadto zamontowano nową kurtynę, przeprowadzono renowację zniszczonego parkietu, pomalowano ściany i sufit. Na oknach zainstalowane zostały rolety. W rezultacie zamontowania mat wygłuszających nastąpiła poprawa akustyki wewnątrz sali. Zainstalowano również nowe kratownice do montażu oświetlenia scenicznego.

Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury pozwoli na wzbogacenie działalności kulturalnej. Nowe wyposażenie pozytywnie wpłynie na funkcjonalność obiektu, umożliwiając pełniejsze wykorzystanie potencjału sali. Organizowane koncerty, spektakle i inne wydarzenia odbywać się będą w bardziej komfortowych warunkach, ułatwiając ich odbiór i podnosząc atrakcyjność oferty. Powyższe wpisuje się w najważniejsze zadanie ChOK, jakim jest popularyzowanie kultury, rozbudzanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w tym zakresie.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie przyznane zostało na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00888-6935-UM0211505/19 z dnia 15lipca 2020 r.

Niniejsza inwestycja jest jednym z rezultatów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu: 329 355,50 PLN,

Wsparcie z EFRROW wyniosło: 116 484,00 PLN.

drukuj (Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”, współfinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2021-02-16

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl