Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

  • logo

"Klub Młodzieżowy – Równe Szanse".

Projekt grantowy pt: ,,Klub Młodzieżowy – Równe Szanse”.

 

Od 1 grudnia 2020 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy
pt. ,,Klub Młodzieżowy – równe szanse” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, który wybrany został do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”. Gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 spowodował, iż z dniem 01.01.2021 r projekt został czasowo zawieszony.

 

Cel projektu

Projekt zakłada utworzenie Klubu Młodzieżowego, czyli miejsca gdzie dzieci i  młodzież będą miały wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymają wsparcie edukacyjne oraz profilaktyczne. Uczestnicy będą mogli poznawać się wzajemnie, integrować i inspirować. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Chełmży poprzez objęcie tej grupy wparciem w postaci opieki klubu młodzieżowego. Grupę docelową projektu stanowić będą dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Chełmży, w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. Projekt zakłada także wsparcie dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1. Wsparcie w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych.
  2. Zajęcia podnoszące wiedzę z matematyki.
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie wielojęzyczności – j. angielski.
  4. Promowanie zdrowego stylu życia.
  5. Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
  6. Poradnictwo z elementami socjoterapii.
  7. Wyjazdy edukacyjno – rekreacyjne.

Planowane  efekty:

  • przezwyciężanie trudności szkolnych;
  • odkrycie nowych  potencjałów;
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
  • wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
  • kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
  • umiejętność spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań;

Wartość  projektu:

40.700,00 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich 38.665,00 zł.

Dofinansowanie projektu pt: ,,Klub Młodzieżowy – Równe szanse” zostało udzielone przez  Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

 

Zuzanna Mrówczyńska

(Koordynator)

drukuj ("Klub Młodzieżowy – Równe Szanse".)

  • autor: Zuzanna Mrówczyńska, data: 2021-02-23

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl