Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

 • logo

"Klub otwartych drzwi".

Projekt grantowy pt: ,,Klub otwartych drzwi”.

 

Od 1 września 2020 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  realizuje projekt grantowy pt. ,,Klub otwartych drzwi” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, który wybrany został do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”. Gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 spowodował, iż z dniem 4.11.2020 r projekt został czasowo zawieszony.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa sytuacji 12 osób  niesamodzielnych, które ze względu stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez stworzenie Klubu otwartych drzwi.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1. Zajęcia prowadzone w formie wykładu z możliwością zadawania pytań:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • zajęcia z dietetykiem,
 • zajęcia prowadzone przez osobę w zakresie edukacji zdrowotnej (lekarz/pielęgniarka).

2. Zajęcia praktyczne :

 • zajęcia ruchowe z trenerem/  organizatorem zajęć sportowych.
 • zajęcia z edukacji komputerowej oraz nauka obsługi aplikacji służących komunikacji przez internet,
 • zajęcia z zakresu dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
 • zajęcia z ekologii.

3. Zajęcia otwarte. W ramach tego działania zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

 • gry i zabawy ćwiczące koncentracje i kreatywność,
 • Międzynarodowy Dzień Seniora,
 • wyjazd do Teatru im. W. Horzycy w Toruniu,
 • spotkanie świąteczne.

Planowane  efekty:

Planowane działania przyczynią się do:

 • zagospodarowania czasu wolnego,
 • zwiększenia aktywności uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym,
 • zwiększenia dostępności do działań prozdrowotnych i edukacyjnych wśród uczestników projektu,
 • zwiększenia aktywności fizycznej,
 • tworzenia grup wsparcia których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego,
 • wymiany doświadczeń/udzielenie wsparcia w trudnościach życia codziennego między uczestnikami projektu.

Wartość  projektu:

51.057,00 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich 48.504,15 zł.

Dofinansowanie projektu pt. : ,,Klub otwartych drzwi” zostało udzielone przez  Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

Zuzanna Mrówczyńska

(Koordynator)

 • autor: Zuzanna Mrówczyńska, data: 2021-02-22

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl