Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Koszt projektu

W związku z rozstrzygnięciem głównych procedur przetargowych związanych z wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem funkcji Inżyniera Projektu, a także z wystąpieniem znacznego obniżenia kosztów inwestycji - zmiana w wydatkach kwalifikowanych i niekwalifikowalnych projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” Miasto Chełmża dnia 10 maja 2011r. zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-050/08-00 w ramach działania 1.1:Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – priorytetu I-Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W pierwotnej Umowie o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosił 26.066.597,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne – 19.875.370,47 zł, wydatki niekwalifikowalne – 6.191.226,53 zł, a dofinansowanie środkami Unii Europejskiej – 16.894.064,90 zł.

W wyniku analizy rzeczywistych wydatków dla inwestycji całkowity koszt projektu wskazany w Aneksie nr 2 do Umowy o dofinansowanie wynosi 11.017.175,53 zł, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych - 7.785.532,71 zł. Dofinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej wynosi 6.617.702,80 zł (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych).

drukuj (Koszt projektu)

  • autor: Beata Weber

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl