Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

 • logo

Główne cele projektu „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez wyposażenie miasta Chełmża w system kanalizacji sanitarnej. Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów szczegółowych inwestycji wyróżnionych w 3 aspektach

 • projekt jako element określonej dziedziny/sektora:
  • wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego,
 • projekt jako element otoczenia społeczno – gospodarczego:
  • stworzenie optymalnych warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego regionu;
  • stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego na terenie gminy;
  • stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy;
  • poprawa stanu środowiska naturalnego w obrębie realizacji inwestycji;
  • poprawa warunków bytowych mieszkańców obszaru objętego projektem;
  • zapewnienie możliwości dla rozwoju turystyki na terenie gminy;
  • poprawa atrakcyjności osadniczej obszaru gminy;
  • spełnienie wymagań dyrektyw środowiskowych UE;
  • zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki;
  • zwiększenie dostępu do kanalizacji zbiorczej,
 • projekt jako element programu wspólnotowego wsparcia:
  • wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty na rzecz promowania trwałego rozwoju,
  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia i rozwijaniu spójności terytorialnej,
  • spełnienie wymagań dyrektyw środowiskowych UE.

Realizacja projektu przyczynia się wprost do spełniania założeń głównych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony środowiska w naszym kraju. Do aktów tych należą przede wszystkim:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zm.) – będące ramową ustawą regulującą podstawowe kwestie związane z ochroną środowiska w Polsce w tym regulującą kwestie związane z ochroną wód;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) – mówiąca m.in. o tym aby wszystkie aglomeracje, rozumiane jako skupiska ludności i przemysłu, zostały wyposażone w oczyszczalnie ścieków do końca 2010 r. (aglomeracje o liczbie równoważnych mieszkańców powyżej 15000) lub do końca 2015 r. (aglomeracje o liczbie równoważnych mieszkańców od 2000 do 15000) oraz odnosząca się do potrzeby ochrony wód Morza Bałtyckiego;
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72, poz. 747, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2008 nr 171, poz. 1058 z późn. zm.).

Ponadto w zakresie dostosowania sytemu prawnego w Polsce do podstaw prawnych UE projekt przyczynia się do spełniania założeń najważniejszych z nich:

 • Dyrektywy 2000/60/WE – stanowi ona dyrektywę ramową w sprawie gospodarki wodnej na terenie UE. Jej głównym założeniem jest koordynacja działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska wodnego w spójny i racjonalny sposób.
 • Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywę 98/15/WE) mającej m.in. odniesienie do kontroli emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych.

 

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl