Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 w okresie od 24.09.2009 r. do 31.12.2010 r., przyjęte Uchwałą Nr VIII/53/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2011 r.

Informacja

Burmistrz Miasta Chełmży, działając na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
i n f o r m u j e
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008 – 2015.

Informacja

Pełnomocnik ds. rewitalizacji informuje, iż w dniach od 4 maja do 25 maja 2011 r. prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Niniejsza aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża obejmuje następujące zmiany:

  • na listę przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu wpisano 7 nowych projektów, w tym 4 o charakterze infrastrukturalnym. Do wsparcia w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wskazane zostały następujące inwestycje: „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej”, „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku”,
  • projekt pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etapy II i III” został z uwagi na przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na realizację jednego
    z etapów, podzielony na dwa odrębne zadania zatytułowane: „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej” oraz „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II”,
  • lista wskaźników pomocniczych poszerzona została o trzy wskaźniki: „Liczba miejsc parkingowych w strefie przyjeziornej”, „Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej”,
  • zaktualizowano wartości poszczególnych projektów wpisanych na listę projektów realizowanych w ramach Programu,
  • opis działań przedstawiony w punkcie 3. uzupełniono o informacje odnoszące się do nowo wprowadzonych do Programu projektów,
  • dodano załącznik nr 7 zawierający streszczenie sprawozdania z dotychczasowej realizacji Programu,
  • dokonano zmian techniczno-redakcyjnych.

Wszelkie uwagi odnoszące się do treści Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 należy zgłaszać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2) w dniach od 4 do 25 maja 2011 r. w godzinach pracy urzędu. Możliwe jest również przedkładanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gkmum@post.pl, przy czym kierując uwagi i wnioski drogą e-mailową proszę w temacie wiadomości umieścić dopisek „REWITALIZACJA”. Wszystkie Zgłoszenia winny zawierać pełne dane osobowe składającego, w tym imię, nazwisko, adres oraz, jeśli to możliwe, również numer telefonu i adres poczty elektronicznej, a także nazwę reprezentowanej instytucji.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w sposób inny niż wyżej przedstawiony nie będą brane pod uwagę. Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone zgodnie z powyższymi zasadami w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone.

INFORMACJA

Pełnomocnik ds. rewitalizacji informuje o możliwości składania uwag i wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008 – 2015.

Ogłoszenie

W związku z przystąpieniem do przygotowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015, Pełnomocnik ds. rewitalizacji informuje o rozpoczęciu naboru projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl