Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją

Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją:

REWITALIZACJA - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie, jest to proces przemian służących wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. Przemiany dokonywane są przez działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, ukierunkowane na zmniejszenie lub likwidację negatywnych zjawisk społecznych, występujących na danym obszarze.

PROGRAM REWITALIZACJI - uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

PROJEKT REWITALIZACJI – projekt wynikający z programu rewitalizacji; zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągniecie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji.

STAN KRYZYSOWY – sytuacja powstała w wyniku nagromadzenia negatywnych zjawisk społecznych na danym obszarze np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość przy jednoczesnym występowaniu negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

OBSZAR ZDEGRADOWANY – obszar na którym występuje stan kryzysowy.

OBSZAR REWITALIZACJI – całość lub część obszaru zdegradowanego cechująca się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk na której, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.

drukuj (Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją)

  • autor: Natalia Makowska, data: 2017-01-16

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl