Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Umowa o dofinansowanie podpisana

Gmina Miasto Chełmża pozyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży: etap II – pływalnia kryta”. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Sportu i Turystyki, która wpłynie bezpośrednio na obniżenie kosztów eksploatacji budynku, redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży.

            W budynku położonym przy ulicy Bydgoskiej funkcjonują instytucje kultury i rekreacji o kluczowym znaczeniu dla społeczności lokalnej – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – filia dla dzieci i młodzieży, Chełmżyński Ośrodek Kultury, Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Ośrodek Sportu i Turystyki. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Budynek nie spełnia wymogów efektywności energetycznej stawianych dla budynków użyteczności publicznej. W ramach działań termomodernizacyjnych zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i nadziemia, ocieplenie stropodachu styropapą oraz modernizację systemu grzewczego.  W oparciu o pompy ciepła powietrze/woda powstanie węzeł cieplny na  potrzeby podgrzewania wody basenowej oraz układu ciepłej wody użytkowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość wydatków kwalifikowalnych oszacowano na 716 838,07 PLN, natomiast całkowita wartość dofinansowania wyniesie 573 470,45 PLN czyli 80,00% wszystkich wydatków kwalifikowalnych. Szacunkowa całkowita wartość planowanego zadania wyniesie 1 063 968,66 PLN. Realizację projektu przewidziano na 2019 rok.

drukuj (Umowa o dofinansowanie podpisana)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2018-02-08

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl