Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Umowa o dofinansowanie podpisana

Gmina Miasto Chełmża w dniu 26 lutego 2021 r., podpisała umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”. Celem projektu jest utworzenie bazy lokalowej dla realizacji projektów społecznych w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2016-2023”.

Projekt zakłada adaptację pomieszczeń Budynku „B” Szkoły Podstawowej Nr 3 (przybudówka) na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Centrum Aktywności wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, tj. boisk szkolnych.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych, polegających na przystosowaniu II piętra Budynku B Szkoły Podstawowej nr 3 na pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno – edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – boisk szkolnych. W ramach rzeczonego projektu zaplanowano budowę ciągu komunikacyjnego tj. windy (z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych i starszych) oraz zewnętrznej klatki schodowej pełniącej dodatkowo rolę drogi ewakuacyjnej. W ramach adaptacji budynku zaplanowano utworzenie Sali wielofunkcyjnej w pełni wyposażonej wraz  z zapleczem, bar-bufet z niezbędnym wyposażeniem, toalety, w tym przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne i gospodarcze.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przewidziany jest również montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej dla seniorów. Natomiast, na terenie boisk szkolnych powstaną dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnia bezpieczną, piłkochwytami
i oświetleniem halogenowym, skocznia do skoku w dal, bieżnia 60 m oraz boisko do gry w bule. Pozostałe nawierzchnie asfaltowe zostaną zastąpione wykonanymi z kostki brukowej. Ponadto, w ramach przedmiotowych prac planowany jest montaż elementów małej architektury, tj., ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery. Dodatkowo zaplanowano także utworzenie na ścianie budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 3 kina letniego z widownią plenerową na trawie oraz płaszczyzn do street art’u.

W celu poprawy bezpieczeństwa zaplanowano przebudowę ul. Hallera na odcinku między
ul. P. Skargi a ul. A. Mickiewicza, polegająca na wykonaniu jezdni o szerokości 3,0 m, z wydzieleniem na poboczu miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na przedmiotowym odcinku drogi.

Ponadto, zaplanowano także remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 od strony ul. Gen. J. Hallera, jak również Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 od strony ul. ks. P. Skargi, polegających na m.in. przemurowaniu wszystkich słupków murowanych, rozbiórce ceglanego kaptura wraz z wykonaniem w jego miejsce betonowego na całej długości ogrodzenia, a także przemurowaniu uszkodzonych fragmentów cokołu ceglanego. W ramach prac konserwatorskich cały cokół zostanie oczyszczony i zabezpieczony przed dalszą degradacją. W celu uzyskania spójności na Obszarze Rewitalizacji, w ramach przedmiotowego zadania przewidziano również wymianę ogrodzenia wokół zabytkowej wieży ciśnień tj., rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego na wzór ogrodzenia wokół szkół.

W celu uzupełnienia całej koncepcji rekultywacji i uporządkowaniu poddane zostaną tereny zielone znajdujące się na obszarze rewitalizacji, wykonane zostaną nasadzenia 22 drzew.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry, Działania  6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania, w kwocie 5 059 932,74 PLN (tym EFRR 4 422 887,55 PLN, Budżet Państwa 637 045,19 PLN), stanowi 79,43% wszystkich wydatków kwalifikowalnych. Szacunkowa wartość planowanego zadania wyniesie 6 370 451,94 PLN. Zakończenie inwestycji zaplanowano na lipiec 2021 r.

Na bazie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego zaplanowano wdrażanie działań komplementarnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców z obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz z osobami z ich otoczenia, są to m.in.:

L.p.

Nazwa projektu

Termin realizacji zadania

1.

Biblioteka  - miejsce aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców

2020-2021

2.

W zdrowym ciele, zdrowy duch

2020-2021

3.

Stare i nowe zabawy podwórkowe

2020-2021

5.

Klub Młodzieżowy

2020-2021

6.

Klub rodzica – wychowanie bez porażek

2020-2021

 

drukuj (Umowa o dofinansowanie podpisana)

  • autor: Magdalena Kołaszyńska, data: 2021-03-09

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl