Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

Ogłoszenie

W związku z przystąpieniem do przygotowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015, Pełnomocnik ds. rewitalizacji informuje o rozpoczęciu naboru projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wnioski o wpisanie projektu do Programu wypełnione na formularzu wniosku określonym przez Pełnomocnika, należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2. Dokładne informacje nt. trybu naboru, sposobu wypełnienia wniosku oraz podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów znajdują się w Wytycznych dla podmiotów składających wniosek o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 zamieszczonych na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży. Zalecane jest również zapoznanie się z Kryteriami oceny projektów stanowiącymi podstawę wyboru i wpisania projektu na listę przedsięwzięć realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Nabór projektów prowadzony jest w sposób ciągły tj. przez cały okres realizacji Programu. W obecnie opracowywanej aktualizacji Programu uwzględnione zostaną jedynie wnioski złożone do dnia 11 lutego 2011 r. Projekty zgłoszone po upływie powyższego terminu zostaną, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny, uwzględnione na etapie przygotowywania kolejnej aktualizacji.
Wszelkie informacje na temat naboru oraz sposobu wypełniania wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży lub pod numerem telefonu 56 639 23 47. Możliwe jest również kierowanie zapytań w formie elektronicznej na adres gkmum@post.pl, przy czym w temacie wiadomości należy zamieścić dopisek „Rewitalizacja”.

Więcej informacji znajduje się tutaj
 

drukuj ( Ogłoszenie)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl