Menu

Nawigacja

Treść

Inwestycje realizowane w Chełmży

21.05.2019  r.  Gmina  Miasto  Chełmża  podpisała  umowę  z  firmą DOM-  PLAST Karol  Dąbrowski z  siedzibą  w  Golubiu-  Dobrzyniu  przy  ul.  Słuchajskiej  4,  86-300 Golub- Dobrzyń na „Kompleksową modernizację energetyczną budynku Ośrodka Sportu  i Turystyki  w  Chełmży  –  Pływalni  Krytej”,  zlokalizowanego  przy  ul. Bydgoskiej 7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,    elewacji,    wykonanie    izolacji    termicznej    stropodachu, modernizację  systemu  grzewczego,  realizację  kotłowni  z  pompą  ciepła  i  układu sterowania  elektrycznego  w  technologii  kotłowni  z  pompą  ciepła,  realizację  robót w zakresie  stolarki  budowlanej.  Termin  realizacji  zadania  -  15.10.2019  r.,  koszt  -  1 584 036,35 zł.

Więcej informacji nt. prowadzonych postępowań jest dostępnych na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [MENU/Przetargi/Urząd Miasta/ Zamówienia publiczne].

29.04.2019  r.  zawarta  została  umowa  z  firmą LUPUSS  Sp.  z  o.  o. z  siedzibą w Warszawie   przy   ul.   Al.   Jana   Pawła   II   61c   lok.   304,   01-031   Warszawa   na „Kompleksową  modernizację  energetyczną  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr  2 w Chełmży”.  Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  m.  in.:  wykonanie  ocieplenia ścian   zewnętrznych   od   wewnątrz   płytami   MULTIPOR,   naprawę   drzwi   i   okien zewnętrznych  oraz  wstawienie  nowej  stolarki,  modernizację  systemu  grzewczego, wykonanie   remontu   elewacji   budynku.   Wartość   zamówienia   ustalono   na   kwotę 1 121 686,13   zł.   Wykonawca   zobowiązał   się   do   wykonania   wszelkich   prac, stanowiących przedmiot zamówienia do dnia 27.09.2019 r.

Więcej informacji nt. prowadzonych postępowań jest dostępnych na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [MENU/Przetargi/Urząd Miasta/ Zamówienia publiczne]  

29.04.2019  r.  zawarta  została  umowa  z  firmą Handlową  „BŁAŻEX”  J.  L. Kulczak Spółka Jawna. z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19, 87-100 Torunia „Kompleksową modernizację energetyczną budynku dawnego Gimnazjum Nr 1  (obecnie  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr  3)  w  Chełmży”.  Zakres  przedmiotu zamówienia  obejmuje  m.in.:  wykonanie  ocieplenia ścian  zewnętrznych  od  wewnątrz płytami  MULTIPOR,  naprawę  drzwi  i  okien  zewnętrznych  oraz  wstawienie  nowej stolarki, modernizację systemu grzewczego, dołożenie grzejników w pomieszczeniach nieogrzewanych,  wykonanie  remontu  elewacji  budynku.  Termin  realizacji  umowy  - 27.09.2019 r., koszt – 1. 687.000,10 zł.

Więcej informacji nt. prowadzonych postępowań jest dostępnych na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [MENU/Przetargi/Urząd Miasta/ Zamówienia publiczne]  

9.04.2019 r. Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z firmą BUDMAX Marek Paszyński. z siedzibą w Fabiankach 76a, 87-811 Fabianki na „Przebudowę budynku Szkoły   Podstawowej   nr   5”.   Zakres   prac,   stanowiących   przedmiot   zamówienia obejmuje w szczególności budowę kotłowni gazowej oraz realizację prac związanych z przebudową poszczególnych kondygnacji budynku, uwzględniających m. in. roboty adaptacyjne,  rozbiórkowe.  Wykonawca  zobowiązał  się  do  realizacji  wszelkich  prac stanowiących przedmiot umowy w terminie do dnia 16 września 2019 r. w zamian za wynagrodzenie w wysokości 778.000,00 zł. Remont  polega  na  adaptacji  Szkoły  Podstawowej  nr  5 dla  potrzeb  utworzenia  szkoły 8-  klasowej,  jak  również  budowa  kotłowni.  W  ramach  inwestycji  przewiduje  się: adaptację   istniejących   pomieszczeń   szkolnych   na   klasopracownie,   wykonanie kotłowni  gazowej  na  potrzeby  szkoły  i  zaplanowanej w  przyszłości  budowy  Sali gimnastycznej  z  łącznikiem,  realizację  prac  niezbędnych  do  wykonania  w  budynku zaleceń  ekspertyzy  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej,  realizację  prac  ujętych       w dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych,  realizację prac ujętych w dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych.

Więcej informacji nt. prowadzonych postępowań jest dostępnych na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [MENU/Przetargi/Urząd Miasta/ Zamówienia publiczne]

Dnia 15.04.2019 r. Gmina Miasto Chełmża podpisała umowę z firmą „ECO-POL” Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu przy ul. Dworcowej 9, 86-120 Pruszcz na „Rozbiórkę byłego budynku  hotelu  –  etap  II”  w  miejscowości  Chełmża,  zlokalizowanego  przy  ul.  3-go Maja  18  na  działce  361/37  obręb  09.  W  ramach  umowy  Wykonawca  dokona  m.  in. rozbiórki  pozostałej  części  po  budynku  byłego  hotelu  i pomieszczenia  technicznego kotłowni – kotła c. o. na paliwo stałe w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. Za realizację zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 49 000,00 zł.

Więcej informacji nt. prowadzonych postępowań jest dostępnych na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [MENU/Przetargi/Urząd Miasta/ Zamówienia publiczne].

29.03.2019  r.  zawarta  została  umowa  z  TRANSBRUK   BARCZYŃSCY   Sp.   z   o.o.,   z   siedzibą w Pigży przy ul. Wojewódzkie 3A, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja  ulic Śródmieścia:  Szewska,  Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana” – Etap I: Zadanie Nr 1 – Remont   i   modernizacja   ulicy   Szewskiej,   Zadanie   Nr   2   –   Remont   i   modernizacja   ulicy Paderewskiego, Zadanie Nr 3 – Remont i modernizacja ulicy św. Jana”.  Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje m.  in.  przeprowadzenie  remontów  i  modernizacji  na  ulicy  Szewskiej  (na  odcinku  od  ul. Sikorskiego do ul. Bł. Juty – nr działek 104, 26/29, 27 obręb 4), ulicy Paderewskiego (na odcinkach: od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza oraz od   ul. Mickiewicza do ul. P. Skargi w Chełmży – nr działek 8 obręb 4 i nr 58 obręb 3), ulicy św.   Jana   (na   odcinkach:   od   ul.   Paderewskiego   do   ul. Sienkiewicza   oraz   od   ul. Sienkiewicza  do  ul.  Dworcowej  w  Chełmży  –  nr  działek  120,  122  obręb  5). Wartość   zamówienia   ustalono   na   kwotę 1 793 108,93 zł.  Planowany termin realizacji wszystkich prac wyznaczono do dnia 15 lipca 2019 r.

Więcej informacji nt. prowadzonych postępowań jest dostępnych na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [MENU/Przetargi/Urząd Miasta/ Zamówienia publiczne]

08.05.2019  r.  Gmina  Miasto  Chełmża  podpisała  umowę  z  firmą GRAS OGRODY s. c. Mateusz Grubecki, Paweł Grubecki z siedzibą w Nowej Chełmży przy ul. M. Grubeckiego 3, 87-140 Chełmża na realizację zadania pn.: „Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego”. Zakres realizowanych prac obejmuje w szczególności budowę altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową, dostawę i montaż dwóch śmietników betonowych, wykonanie miejsca na ognisko, dostawę i montaż grilla betonowego, stojaka na rowery. Termin realizacji zadani wyznaczono do dn. 28.06.2019 r., zaś za jego realizację Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 44 895,00 zł.

Więcej informacji nt. prowadzonych postępowań jest dostępnych na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [MENU/Przetargi/Urząd Miasta/ Zamówienia publiczne]  

Dnia 07 maja 2019 r. Gmina Miasto Chełmża dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia  publicznego  pn.:  „Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7 56 i 162 z obrębu 4”.  Jako   ofertę   najkorzystniejszą   na   realizację   przedmiotu   zamówienia   wybrano   ofertę przedstawioną   przez   firmę   „CONCEPT” - Projektowanie Architektoniczne, ul. Chełmińska 106A/39,  86-300 Grudziądz.  W  najbliższych  dniach planuje  się  podpisanie  umowy,     w ramach której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 249 690,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Zakres realizowanych prac obejmuje w szczególności m. in.: realizację prac rozbiórkowych istniejącego szaletu (nawierzchni utwardzonej, istniejących budynków wraz z infrastrukturą), wykonanie nawierzchni utwardzonych i zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań techniczno materiałowych dla tych nawierzchni, przeprowadzenie niwelacji, ukształtowania obszaru stanowiącego przedmiot zamówienia, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, budowę [montaż elementów] oświetlenia, wyposażenie placu w niezbędne, wymagane elementy małej infrastruktury, ławki i zadaszenia. Termin realizacji wszystkich prac wyznaczono do dnia 31 lipca 2019 r.

Więcej informacji nt. prowadzonych postępowań jest dostępnych na stronie internetowej: https://www.bip.chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [MENU/Przetargi/Urząd Miasta/ Zamówienia publiczne]  

Na terenie Gminy trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży, w podziale na zadania: Zadanie I – Osiedle Górna, Zadanie II – Osiedle Kościuszki, Zadanie III - Sikorskiego”. Dotychczas, w dniu 30.03.2019 r. zakończone zostały prace drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni pasa ruchu oraz położeniem nowego chodnika dla Zadania III - ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Dworcowej. Prace polegały na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, wymianie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych. W związku z realizacją kolejnego etapu prac budowlanych dla Zadania II - osiedle Kościuszki, w dniu 08.04.2019 r. rozpoczęte zostały roboty budowlane przy ul. Toruńskiej. W ramach projektu na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sikorskiego wykonana zostanie przebudowa sieci sanitarnej i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace zostaną zakończone odtworzeniem nawierzchni drogowej. Planowany termin zakończenia to koniec czerwca 2019r. Na czas prowadzonych robót wprowadzona została zmiana organizacji ruchu.

Więcej informacji na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt pod adresem: https://www.chelmza.pl/9828,rozbudowa-i-modernizacja-sieci-kanalizacyjnej-2014-2020 [Fundusze Europejskie/2014-2020/Realizowane projekty/Fundusz Spójności/Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 2014 - 2020]

 
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SP2
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SP2
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku dawnego...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja ulic Śródmieścia Remont i modernizacja ul...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja ulic Śródmieścia Remont i modernizacja ul...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja ulic Śródmieścia Remont i modernizacja ul...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja ulic Śródmieścia Remont i modernizacja ul...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja ulic Śródmieścia Remont i modernizacja ul...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja i remont ul. Paderewskiego.JPG
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja i remont ulic w. Jana (1).JPG
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja i remont ulic w. Jana (2).JPG
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja i remont ulic w. Jana (3).JPG
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja i remont ulic w. Jana (4).JPG
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Modernizacja i remont ulic w. Jana.JPG
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17
 • Wykonanie rozbirki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen...
  • autor: Wioleta Derkowska, data: 2019-06-17

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl