Menu

Nawigacja

Treść

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża, położonej w Chełmży przy ulicy B. Głowackiego.

BURMISTRZ CHEŁMŻY

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża,

położonej w Chełmży przy ulicy B. Głowackiego.

 

Oznaczenie księgi wieczystej, nr  ewidencyjny działki: KW nr TO1T/00042043/9, działka o powierzchni 0.0213 ha, oznaczona w obrębie ewidencyjnym 6 numerem 66/2 i KW nr TO1T/00042042/2, działka o powierzchni 0.0208 ha, oznaczona w obrębie ewidencyjnym 6 numerem działki 66/3 ;
 

Położenie nieruchomości: Nieruchomość położona w Chełmży przy ul. B. Głowackiego ok.2,5 km od jego centrum. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ( ulica B. Głowackiego droga asfaltowa).

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Chełmży przy B.  Głowackiego tworzą dwie działki gruntu oznaczone nr 66/2 i 66/3 w obrębie ewidencyjnym 6 o łącznej powierzchni 0.0421 ha . Działki przylegają do siebie i stanowią całość gospodarczą
 o kształcie regularnym, zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Teren płaski o dobrych cechach geotechnicznych, nasłoneczniony.

Działki niezabudowane, nieogrodzone, niezagospodarowane. Nieruchomość położona jest w otoczeniu wyposażonym  w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie  z Uchwałą nr VII/69/03Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 sierpnia 2003 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Reja,Toruńską a południowo-wschodnią granicą administracyjną - nieruchomość oznaczona jest symbolem: UM1 – przeznaczenie podstawowe- usługi komercyjne, nieuciążliwe, przeznaczenie dopuszczalne mieszkalnictwo jednorodzinne; K3- teren komunikacji drogowej.

CENA WYWOŁAWCZA : 30 000,00  zł *

Minimalna wysokość postąpienia : 300,00 zł

WYSOKOŚĆ WADIUM : 6 000,00  zł.

*Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług
w wysokości 23% , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług  (t.j. z  2016 r. poz. 710  ze zm. ).

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic, które może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomości gruntowej położonej  w Chełmży przy  ul. B.Głowackiego nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe ani ograniczenia
w ich rozporządzaniu, nie toczy się również żadne postępowanie administracyjne w przedmiocie  prawidłowości nabycia tych nieruchomości przez gminę miasta Chełmży ani o ich zwrot.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

PRZETARG ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W DNIU  12 stycznia 2018 r.  o godzinie 9:00,  w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2,  Sala Mieszczańska ( pokój nr 8 ). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z  2014 r.  poz. 1380 ).

Warunkiem udziału w przetargu   jest:

  • wniesienie wadium, oraz :
  • w  przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; Obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości  i zaciągnięcie zobowiązań  z tego tytułu;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych  notarialnie, dowodów tożsamości i osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu;
  • w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego- przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego:

- w  pieniądzu  wpłaca  się  na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełmży  prowadzony  przez  Bank Spółdzielczy w Chełmnie Oddział w Chełmży  nr  50 9486  0005  0000  2828  2000  0022 najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018  r. ,

- obligacje Skarbu Państwa lub papiery wartościowe składa się w Urzędzie Miasta Chełmży w kasie Urzędu ( pokój numer 6 ) lub u Skarbnik Miasta Chełmży ( pokój
numer  7 ) najpóźniej do dnia 8 stycznia 2018  r.  do godziny 14:00.

UWAGA ! W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta w określonym w ogłoszeniu terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada.  

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, przelewem na podane konto bankowe.   

Burmistrz Miasta Chełmży może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji dotyczących  nieruchomości udziela się w Wydziale Gospodarki  Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, pokój  nr 17  lub  telefonicznie  pod  numerami: (56) 639 23 48 lub  (56 ) 675 22  91 wew. 48.

Ogłoszenia o organizowanych przez Burmistrza Chełmży przetargach dostępne są na stronach internetowych : www.bip.chelmza.pl, www.chelmza.pl  w zakładce PRZETARGI.

 

Chełmża, dnia  6 grudnia  2017 r.

drukuj (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża, położonej w Chełmży przy ulicy B. Głowackiego.)

    [treść archiwalna]
  • autor: Anna Kwiatkowska, data: 2017-12-06

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl