Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: etap II – pływalnia kryta”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Termomodernizacja budynku Pływalni Krytej

Gmina Miasto Chełmża zakończyła realizację kolejnego przedsięwzięcia w zakresie głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Do uprzednio zmodernizowanych budynków szkolnych, dołączył obiekt pływalni krytej, zlokalizowany przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży.

W ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży: etap II – pływalnia kryta”, przeprowadzono prace termomodernizacyjne obejmujące docieplenie ścian i dachu. W celu wspomagania systemu ogrzewania budynku, zastosowano instalację do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Do ogrzewania wody basenowej oraz ciepłej wody użytkowej wykorzystano układ sześciu monoblokowych pomp ciepła, powietrze-woda.

Zakres prac zaplanowano na podstawie audytów energetycznych opracowanych na etapie przygotowania inwestycji.

Dzięki realizacji projektu znacząco ograniczono zapotrzebowanie budynku na energię, pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych. Zwiększenie efektywności energetycznej, nie licząc wymiaru ekologicznego, przyniesie również wymierne oszczędności finansowe i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Przez poprawę efektywności energetycznej należy rozumieć takie ulepszenie budynku, które pozwoli ogrzać budynek mniejszą ilością paliwa. Docieplenie ścian umożliwia zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku na dłużej. Jednoczesna modernizacja instalacji grzewczej wpłynęła na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do podgrzania wody w basenie.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, w kwocie 1 033 032,03 PLN, stanowi 80% wszystkich wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 639 774,34 PLN. Prace termomodernizacyjne realizowano w okresie od maja do października 2019 r.

drukuj (Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: etap II – pływalnia kryta”, współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-12-24

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl