Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Informacja dotycząca naborów wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy są zainteresowani uzyskaniem dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji drugiego etapu projektu pn. „Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”, Gmina Miasto Chełmża ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy są zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznych. Wnioski przyjmowane będą w dniach od 18 do 25 maja 2020 r.

Wypełnione formularze deklaracji wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Gen. J. Hallera 2, w punkcie podawczym, w godzinach pracy stanowiska podawczego (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 8 do 14, we wtorki od 9 do 15). Do wniosku należy załączyć:

- kopie faktur/rachunków za energię elektryczną, za ostatni okres rozliczeniowy dla wskazanego w deklaracji budynku,

- oświadczenie/oświadczenia współwłaściciela/współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu (jeśli dotyczy).

Wzór deklaracji oraz oświadczenia można pobrać poniżej, lub w wersji papierowej w punkcie podawczym Urzędu.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba fizyczna, która: 

  1. jest mieszkańcem miasta Chełmży posiadającym prawo własności/współwłasności lub inny tytuł prawny do dysponowania (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do dysponowania budynkiem mieszkalnym należy przedstawić zgodę właściciela tego budynku na dysponowanie tym budynkiem na cele projektu) budynkiem mieszkalnym, na którym zamontowana będzie instalacja do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
  2. zamieszkuje na nieruchomości objętej Projektem,
  3. nie posiada zaległości finansowych na rzecz Gminy Miasta Chełmży z tytułu należności podatkowych, administracyjnych i cywilno-prawnych, opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków itp. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do Projektu.,
  4. nie prowadzi działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym objętym Projektem, z wyjątkiem nieruchomości na której na potrzeby prowadzonej działalności zamontowany został osobny licznik energii elektrycznej,
  5. złoży prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie, w terminie wskazanym powyżej.

Projektem objęte zostaną wnioski, które będą spełniać kryteria formalne i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego projektu. O kolejności na liście decydować będzie data wpływu deklaracji do Urzędu. Wszystkie informacje na temat zasad naboru znajdują się w Regulaminie Naboru Wniosków w ramach projektu, zamieszczonym poniżej.

Szacowana wartość projektu wyniesie 2 mln złotych, przy czym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla pojedynczej instalacji wyniesie maksymalnie 50% wartości netto, z uwzględnieniem kosztów przygotowania dokumentacji projektu. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Gminę Miasto Chełmża wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 56 639 23 47 lub drogą elektroniczną gkmum@post.pl w godzinach pracy Urzędu.

drukuj (Informacja dotycząca naborów wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy są zainteresowani uzyskaniem dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2020-05-12

Załaczniki

drukuj (Załaczniki)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2020-05-12

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl