Menu

Aktualności

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

XXIV edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w 2023 roku

XXIV edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w 2023 roku

Zasady naboru wniosków do XXIV edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w 2023 roku

1. Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwane dalej Nagrodami Marszałka, przyznawane są w celu: wyróżnienia autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w różnorodnych obszarach gospodarczej i społecznej aktywności na rzecz województwa i jego mieszkańców, promowania postaw kreujących wszechstronny rozwój województwa poprzez nowatorskie i twórcze dokonania oraz upowszechniania wiedzy o najwyższej jakości dokonaniach, wydarzeniach i przedsięwzięciach w wymiarze regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

2. Do Nagród Marszałka mogą być zgłaszane osoby lub zespoły osób, organizacje, instytucje lokalne, podmioty gospodarcze - autorzy wybitnych osiągnięć w następujących dziedzinach:

gospodarka; fundusze unijne; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich; nauka, badania naukowe, postęp techniczny; edukacja; kultura; ochrona zdrowia; sport; ochrona środowiska naturalnego; działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego; promocja województwa.

Nagrody Marszałka mogą zostać przyznane również za całokształt działalności obejmującej przynajmniej jedną z wymienionych w pkt. 1 dziedzin.

Marszałek może przyznać dodatkowo Wyróżnienie Specjalne za nową, szczególnie istotną dla rozwoju województwa inicjatywę, która prowadzi do podniesienia jego rangi na mapie Polski i Europy.

3. Osoby/Podmioty zgłoszone do Nagród Marszałka powinny prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego albo ich działalność powinna wywierać istotny wpływ na rozwój regionu.

4. Wnioskodawcami mogą być osoby prawne, fizyczne, organizacje i instytucje, podmioty gospodarcze, samorządy lokalne.

5. Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka należy składać osobiście w Punkcie Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub przesłać na adres: Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, do dnia 29 marca 2024 roku.

O terminie zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Więcej www. kujawsko-pomorskie.pl /nagrody-marszałka

drukuj (XXIV edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w 2023 roku)

  • autor: Iwona Niedzielska, data: 2024-03-14

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl