Menu

Aktualności

Nawigacja

Treść

KOMUNIKAT - PODATKI

Dnia 19 grudnia 2019 r. na sesji Rady Miejskiej Chełmży podjęta została uchwała Nr XI/98/19 w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. W uchwalonym budżecie Miasta Chełmży na 2020 rok ustalono dochody w wysokości 80.135.857,38, w tym bieżące – 64.262.845,60 i majątkowe – 15.873.011,78, zaś wydatki w wysokości 88.160.646,56, w tym bieżące – 62.740.770,20 i majątkowe – 25.419.876,36 (inwestycyjne – 25.419.876,36). W 2020 r. do spłaty z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przypada kwota 913.260,45. Środki na spłatę pochodzą z wolnych  środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które w budżecie (WPF) zaplanowano w kwocie 2.170.379,63.
W 2020 roku zaplanowano limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.767.670,00, w tym: 2.000.000,00 – z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta oraz 6.767.670,00 – z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 16.824.480,61.

Mieszkańcom Chełmży przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego, dzierżawy za grunt oraz opłaty targowej, wieczystego użytkowania gruntu i od posiadania psów.
Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która płatna jest na konto ZGM sp. z o.o.) można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00-14.15, we wtorki w godz. 8.00-15.15), a także przelewem bankowym na rachunek nr 12 9486 0005 0000 2828 2000 0027 – BS Toruń / Oddział Chełmża.

 

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku:
 

„OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW”
UCHWAŁA NR XIX/135/12 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 27 września 2012 r.
Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania i termin upływa 31 maja bieżącego roku, względnie w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.

„PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”
UCHWAŁA NR IX/75/19 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 24 października 2019 r.
Osoby prawne mają obowiązek zapłaty obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości - bez wezwania - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Osoby fizyczne mają obowiązek zapłaty obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 „PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH”
UCHWAŁA NR X/89/19 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 grudnia 2019 r.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych jak i od fizycznych płacony jest w terminach do 15 lutego i do
15 września.


„PODATEK ROLNY”
Osoby fizyczne mają obowiązek zapłaty obliczonego w deklaracji podatku rolnego w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Termin opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu kończy się z dniem 31 marca br.
Podatek za dzierżawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 10 grudnia br.

Burmistrz Miasta Chełmży
(-) mgr Jerzy Czerwiński

 

Wymienione uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chełmży (http://bip.chelmza.pl) w zakładce Podatki i opłaty lokalne/Rok 2020 oraz w Biurze Rady Miejskiej (p.12) i Skarbnika Miasta Chełmży (p. 7).

drukuj (KOMUNIKAT - PODATKI)

  • autor: Eliza Zielniewska, data: 2020-01-21

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl

baner toplayer
półmaraton