Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

WYPRAWKA SZKOLNA

    Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 roku będzie kontynuowany program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna.

1.    Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/15 do klas II, III i VI szkoły podstawowej, spełniających kryterium dochodowe w wysokości 539 zł na osobę w rodzinie.

2.    Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje się także uczniów z klas II – VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, bez względu na wysokość dochodów.

3.    Pomoc może być udzielana także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowe. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI.

4.    Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie do 5 września 2014 roku. Do wniosku należy dołączyć imienną fakturę za zakupione podręczniki oraz zaświadczenie o dochodach lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5.    Wartość pomocy finansowej nie może przekroczyć kwoty:
•    225 zł dla ucznia kl. II lub III
•    225 zł dla ucznia kl. II - III z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
•    325 zł dla ucznia kl. VI
•    325 zł dla ucznia kl. IV – VI z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


6.    W 2014 roku program rządowy „Wyprawka szkolna” nie obejmuje uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej. Podręczniki do klasy I zapewni Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl