Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej

 

Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów publicznych reguluje rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

Zgodnie z:
- § 4 ww. rozporządzenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę lub innej należącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:
 

  1. z urzędu – dzieci zameldowane w obwodzie danej szkoły podstawowej;
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.)

Kryteria dla kandydatów rekrutujących się do szkół podstawowych spoza obwodu

Oddział przedszkolny /klasa I w szkole podstawowej:

  1. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły
  2. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w szkole  nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I
  4. Dziecko posiadające rodzeństwo w wybranej placówce
  5. Dziecko spoza obwodu szkoły (dziecko niezameldowane i nie mieszkające w obwodzie szkoły)

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl