Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 17 Czerwca 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Alberta, Laury, Marcjana

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • XVII Półmaraton Chełmżyński

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

3. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm. ),

-  uchwała nr XXXVIII/290/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chełmży miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów,

-   uchwała nr XXXVI/285/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży.

4. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do   spożycia w miejscu sprzedaży
2. Do wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty:

-pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

- szkic sytuacyjny terenu z naniesieniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych,

- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z ostatnim dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń ( z wyjątkiem zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Chełmży ).

5. Opłaty:

Opłatę, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1 )   43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2)    43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ),

3)    175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Wiesława Pająk – inspektor, 

Nr pokoju:  13 ( Mały Ratusz – parter ).  Nr telefonu 56 639 23 33.

7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia.

8. Inne informacje:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odbioru zezwolenia należy dokonać osobiście z dokumentem tożsamości.

1. Nazwa usługi: Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487z późn. zm.),

-  uchwałą nr XXXVIII/290/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w   sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chełmży miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów,

-  uchwałą nr XXXVI/285/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2001 r. w  sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży.

4. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / poza miejscem sprzedaż, powinien zawierać (druk do pobrania ):

- oznaczenie rodzaju zezwolenia,

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

- przedmiot działalności gospodarczej,

- adres punktu sprzedaży

- adres punktu składowania napojów alkoholowych.

2. Do wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu,

- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt  sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzja Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o zatwierdzeniu zakładu.

5. Opłaty:

1) Opłatę, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

- 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%   do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ),

- 2. 100 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

2) Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3) Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu ( z   wyjątkiem piwa ) – wnosi w wysokości  1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

4) Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.

5) Opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

6) W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Wiesława Pająk – inspektor, 

Nr pokoju:  13 ( Mały Ratusz – parter ).  Nr telefonu 56 639 23 33.

7. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.

8. Inne  informacje:

ustawowy termin załatwienia sprawy: w ciągu jednego miesiąca. Odbiór osobiście z dokumentem tożsamości.

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 5843 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.