Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

Regulamin  Samorządu  Szkolnego

 

 

I. Postanowienia ogólne:

1. W szkole działa Samorząd Szkolny zwany dalej samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4. Organem przedstawicielskim samorządu uczniów jest Rada Samorządu.

 

II. Tryb wyboru Rady Samorządu:

1. Rada Samorządu Szkolnego wybierana jest na okres jednego roku,
w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

2. Wybory odbywają się co roku w pierwszym tygodniu października.

3. Kandydatów do Rady Samorządu zgłaszają wszystkie klasy IV-VI

(po trzech reprezentantów każdej klasy)

4. Kandydaci powinni wyróżniać się w nauce i zachowaniu, posiadać talent

organizacyjny, wyróżniać się swoją postawą i aktywnością społeczną.

5. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI.

6. W skład Rady Samorządu wchodzi 10 kandydatów ,którzy w drodze

głosowania uzyskali największą liczbę głosów.

7. Rada Samorządu wybiera ze swego grona:

-przewodniczącego

-zastępcę

-sekretarza

Pozostali uczniowie są członkami Rady Samorządu.

 

III. Wybór opiekuna.

1. Kandydatów na opiekuna samorządu zgłaszają samorządy klasowe,po wcześniejszym, ustnym wyrażeniu zgody przez nauczyciela-kandydata.

2. O wyborze opiekuna samorządu decydują uczniowie klas IV-VI w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

3. Opiekunami samorządu zostają nauczyciele, którzy w drodze głosowania uzyskali największą liczbę głosów.

4. W wyjątkowym przypadku opiekuna samorządu może wyznaczyć dyrektor szkoły.

5. Kadencja opiekuna Samorządu Szkolnego trwa 2 lata.

 

IV. Kompetencje Rady Samorządu Szkolnego:

1.      Samorząd ma prawo do zapoznania się z programami nauczania oraz z przedmiotowym i szkolnym systemem oceniania.

2.      Rada samorządu ma prawo do opiniowania projektu programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki.

3.      Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i  opinie we wszystkich sprawach szkoły,a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.

4.      Rada ma prawo organizowania działalności kulturalnej zgodnie z potrzebami uczniów w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

5.      Rada samorządu może zajmować się zbiórkami pieniędzy na cele charytatywne i społeczne.

6.      Rada samorządu ustala kryteria wyboru uczniów do pocztu sztandarowego.

7.      Rada ustala podział obowiązków przy pełnieniu dyżurów na przerwach.

 

V.  Dokumentacja i zebrania.

1. Dokumentacją Rady Samorządu jest ramowy, roczny plan pracy i protokolarz zebrań.

2.Dokumentację samorządu prowadzi opiekun.

3. Zebrania samorządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.

4. Protokół zebrania musi być potwierdzony przez przewodniczącego i jednego z członków rady.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu Szkolnego.

2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły w bibliotece szkolnej. 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl