Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

Ogólne informacje
 

Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

 

            Projekt przewiduje m.in.

 

- dotację pokrywającą koszty dostępu do internetu w gospodarstwach domowych o niskich dochodach oraz osobom niepełnosprawnym na obszarze objętym projektem. Takie osoby mogą otrzymać dofinansowanie na korzystanie z internetu nawet przez okres 3 lat.

- kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego

 

 

Przedstawiciele rodzin spełniających poniższe kryteria proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w terminie do 20 kwietnia 2011 r. 

 

 

Kryteria wyboru uczestników projektu dla działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

 

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

 

I. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

II. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

III. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

IV.  Rodziny zastępcze.

 

Kryteria wsparcia

I.

1. Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

a. osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 477 zł netto;

b. osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto;

c. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

a. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

b. opiekunowi faktycznemu dziecka;

c. osobie uczącej się.

W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

II.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach projektu, jeżeli spełnią poniższe kryteria dochodowe:

a. osoba samotnie gospodarująca, której dochód netto nie przekracza kwoty 954 zł,

b. osoba w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 702 zł,

c. rodzina, której dochód netto nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

III.

Dzieci i młodzież uprawnione są do otrzymywania stypendium socjalnego, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto.

IV.

Rodzina posiadająca status rodziny zastępczej.

 

Wszystkie grupy docelowe

Kryteriami obowiązującymi dla każdej z grup są:

1. stały meldunek na terenie gminy miasta Chełmży;

2. spełnienie minimum jednego z kryteriów określonych w punktach I-IV;

3. brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym;

4. w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z żadnego innego programu, którego celem było dofinansowanie zakupu komputera.

 

Poziom dofinansowania


W ramach działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl