Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

 

W roku szkolnym 2010 / 11 wdrażany jest w naszej placówce

projekt systemowy pt.:

„Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa

kujawsko – pomorskiego”,

 

korzystając z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet  9.1.2, którego cele są zgodne z założeniami strategii rozwoju edukacji województwa na lata 2008 – 2013. Trwać on będzie od września 2010 do marca 2011 i obejmować będzie swym zasięgiem obecne klasy szóste :

75 uczniów

W związku z tym szkoła opracowała własny program rozwoju w tym zakresie oparty na podstawach prawnych, programach nauczania, raportach, protokołach klasyfikacyjnych oraz analizach sprawdzianów zewnętrznych.

Przewidziane są następujące zajęcia z doświadczonymi nauczycielami :

* edukacja matematyczna ( 4 godz. ) – p. Alina Duda, p. Grażyna Konieczek,

* edukacja przyrodnicza ( 4 godz. ) – p. Bożena Majewska, p. Teresa Żywiczyńska –

* edukacja technologiczno – informatyczna ( 1 godz. ) – p. Zbigniew Konieczek ,

* edukacja w zakresie nauki języka niemieckiego ( 1 godz. ) – p. Izabela Swinarska – Ficerman

* zajęcia psychoedukacyjne  ( łącznie 14 godz. ) – p. Danuta Jaskólska ( psycholog )

 

DRODZY  UCZNIOWIE!

Jeśli weźmiecie udział w projekcie, to istnieje szansa, że:

- poprawicie oceny szkolne,

- zdobędziecie nowe wiadomości i umiejętności,

- rozwiniecie zainteresowania,

- dowiecie się, jak osiągnąć sukces!

 

SZANOWNI  RODZICE!

           Proponowane przez naszą kadrę dodatkowe zajęcia rozwijające i wyrównawcze wzmocnią pozytywne zachowania dzieci. Przewidujemy, że projekt :

  • Wpisze siębezpośrednio w misję szkoły jako rzetelne podawanie wiedzy, nauczanie w sytuacjach i przekazywanie wartościowych, społecznie akceptowanych postaw

 

  • Będzie doskonałą okazjądo analizy wyników nauczania w szkole,  dopełnieniem ewaluacji wewnętrznej w zakresie sposobów realizowania podstawy programowej i monitorowania osiągnięć uczniów
  • Wzmocniszanse edukacyjne dzieci i młodzieży przy zastosowaniu wielu różnych form pracy, nowoczesnych technik przekazu informacji, stworzy okazje osiągania sukcesów
  • Podniesieatrakcyjność zajęć pozalekcyjnych, rozwinie kolejne zainteresowania i zdolności uczniów, pozwoli ciekawie spędzić czas wolny
  • Pozwoli  zintegrować całą społeczność szkolną w przygotowywaniu przedsięwzięć, nauczy współdziałania w grupie i odpowiedzialności za powierzone zadania

 

SENTENCJE

  • ,, Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej  jej pijesz, tym bardziej jesteśspragniony. Kiedyśpoznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz siętylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować.”         / Stefan Żeromski /
  • „Dziecko jest jak motyl  nad spienionym potokiem życia. Jak daćtrwałość, a nie obniżyćlotu ? Jak hartować, a nie nużyćskrzydeł ? Przykładem własnym, słowem, gestem…? Niech więc poszukuje, byleby nie upadło. Niech sięzmaga, byle ostrożnie”      / Janusz Korczak  /

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl