Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

PROJEKTY   UNIJNE

 

PROJEKTY  UNIJNE  2013 / 2014

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży

 

uczestniczy w realizacji projektu pt.

 

„Indywidualizacja procesu nauczania

i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

 

I.    Ogólne informacje o projekcie.

              Projekt systemowy pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), priorytet IX, działanie 9.1.2.

 

 Projekty realizowane w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” mają na celu: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących kształcenie w formach szkolnych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

 

 Instytucją Pośredniczącą wyżej wymienionego priorytetu i działania w ramach PO KL jest Urząd Marszałkowski Województwa    Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący zarazem organ kontrolny realizacji projektu.

 

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Chełmża, która otrzymała środki na realizację projektu.

Termin realizacji projektu to 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

W projekcie uczestniczy: 245 uczniów kl. I-III z trzech chełmżyńskich szkół podstawowych.

    II. Cele i rezultaty projektu.

   Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2. PO KL 

wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.

 Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania                   i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniom/ uczennicom w klasach           I-III w chełmżyńskich szkołach podstawowych, dostosowanego do potrzeb edukacyjnych dzieci młodszych i ich możliwości psychofizycznych, w okresie od sierpnia 2013 r. do końca sierpnia  2014 r.

Do realizacji celu ogólnego prowadzić będą cele szczegółowe:

  • zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem oferty edukacyjno – wychowawczej zgodnej z jego indywidualnymi możliwościami edukacyjnymi poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły;

  • utworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualna pracę z uczniem, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w niezbędne materiały dydaktyczne.

Korzyści szkoły z udziału w projekcie.

   W szkole Podstawowej Nr 3 w projekcie bierze udział 58 uczniów      kl. I-III.

    Zgodnie ze zgłoszonym przez szkołę zapotrzebowaniem, ze środków przeznaczonych na realizację projektu w kwietniu zostały zakupione pomoce dydaktyczne.

    W okresie od września 2013 r. do końca czerwca 2014 r. zrealizowane  zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III.

    Uczestnikami zajęć będą uczniowie/ uczennice kl. I-III zrekrutowani do projektu na podstawie diagnoz, wskazujących potrzebę wyrównania ich szans edukacyjnych poprzez dodatkowe wsparcie dydaktyczne lub ogólnorozwojowe.

W naszej szkole projekt obejmuje następujące bloki zajęć:

  Blok I – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane będą w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych.

 

  Blok II – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane będą w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych lub korekcyjno – kompensacyjnych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia.

 

   Blok III  – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej.

 

     Blok IV – zajęcia specjalistyczne -  korekcyjno-kompensacyjne.

 

   Blok V – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów realizowane w formie zajęć:

  •   rozwijających zainteresowania – języki obce

 

   Każdy uczeń uczestniczy w co najmniej 30 godzinach zajęć, do których został zakwalifikowany.

   Realizacja projektu zapewni każdemu uczniowi klasy I – III biorącemu udział w projekcie bogata ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. 

    

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie.

   Realizowane w ramach projektu działania w dużej mierze będą koncentrowały się na zmniejszaniu barier równości przez osłabianie stereotypów płci. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną przeszkoleni w tym zakresie, aby zajęcia dydaktyczne prowadzone były w kontekście tematyki równości płci, a zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służyły  kształtowaniu w uczennicach/ uczniach poczucia równości oraz były wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

    Celem projektu w kontekście zasady równości szans jest: przygotowanie dziewczynek, chłopców do pełnienia ról społecznych i zawodowych, osłabienie istniejących barier równości i stereotypów, przekazanie dzieciom niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, zapewnienie, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.

    Również założone rezultaty projektu wynikają z analizy sytuacji uczennic i uczniów oraz istniejących barier, zostały przedstawione w podziale na uczennice i uczniów. Rezultaty powinny przyczynić się do zmniejszenia nierówności ze względu na płeć istniejących w obszarze  oddziaływania projektu.          


 

 

Projekt "Z Małgosią po naukę"

          W tym roku nasza szkoła przystępuje do kolejnego projektu 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, który daje dodatkowe możliwości i zwiększa szanse na poprawę efektywności kształcenia.

            Celem projektu jest organizowanie dodatkowych, atrakcyjnych i nowatorskich zajęć umożliwiających rozwój potencjału intelektualnego i zainteresowań uczniów
oraz wyrównujących dysproporcje edukacyjne w zakresie opanowania umiejętności kluczowych.

            Projekt, realizowany  od maja 2010r. do marca 2011r., adresowany jest do uczniów klas V.

            Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim
oraz w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Zostaną również objęci wsparciem psychologicznym w obszarze motywowania do nauki i wzmacniania
samooceny.

 

W ramach projektu unijnego „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych” od 6 września uczniowie klas VI uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki prowadzą p. Izabela Makowska i p. Magdalena Stefaniak, zajęcia rozwijające umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim – p. Katarzyna Siebert. Łącznie
w projekcie  odbędą się 52 godziny każdego rodzaju zajęć. 

 

15 listopada zrealizowano 5 godzin zajęć w ramach wsparcia psychologicznego. Nad zmotywowaniem do nauki oraz wzmocnieniem samooceny uczniów pracowała pani Beata Gołębiowska. Szóstoklasiści poznali zasady, które pomagają w osiąganiu zamierzonego celu, uświadomili sobie rolę pozytywnego myślenia i samooceny. Analizowali swoje mocne i słabe strony oraz dostrzegli znaczenie wizualizacji, jako ważnego czynnika w pozytywnym spostrzeganiu siebie. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze, z zastosowaniem metod aktywizujących, elementów zabawy, dramy i dyskusji.

 

„Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób,
by pójść naprzód.”

* * * * * * * * * * * * *  * * *  

Podsumowanie realizacji projektu unijnego „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkól podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” w naszej szkole 

* * * * * * * * * * * * *  * * *  

Projektodawcą i liderem projektu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Szkolnym koordynatorem projektu była Katarzyna Szwarc-Kręciszewska.

Zajęcia projektowe realizowane były od września 2010 do marca 2011 i wzięło w nich udział 31 uczniów klas VI.

Dwie grupy szóstoklasistów pracowały na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
z matematyki
(2 godziny tygodniowo). Zajęcia prowadziły p. Izabela Makowska
i p. Magdalena Stefaniak.
Każda grupa zrealizowała 52 godziny zajęć.

Celem prowadzonych zajęć był rozwój potencjału intelektualnego uczniów oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie opanowania umiejętności kluczowych z matematyki, co ułatwi sprostanie wymaganiom edukacyjnym.

Podczas zajęć uczniowie utrwalali umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki, uzupełniali braki w wiadomościach, doskonalili sprawność rachunkową, rozwijali logiczne myślenie i pamięć oraz rozwiązywali przykładowe zadania zamknięte i otwarte
ze sprawdzianów klas szóstych.

Uczestnicy projektu chętnie przychodzili na zajęcia, wykazali zainteresowanie realizowaną tematyką, aktywnie uczestniczyli w lekcjach, ambitnie podejmowali próby wykonania zadań, stopniowo poprawiając efekty swojej pracy. Dzięki drobnym sukcesom odzyskali wiarę we własne siły i odnaleźli swoje mocne strony. Na zajęciach uczniowie pracowali zarówno wspólnie –jako cała grupa, jak i w parach oraz samodzielnie.

Na zajęciach wykorzystywane zostały pomoce dydaktyczne, które umożliwiły wizualizację zagadnień matematycznych. Największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja powstawania brył obrotowych oraz oglądanie figur geometrycznych
przez okulary 3D. Ciekawość wywoływały też rozwiązywane testy, których tematyka skorelowana była z przyrodą i historią.

Prowadzącym zajęcia udało się znaleźć wspólny język i utrzymywać dobry kontakt z uczniami. Praca z kilkuosobową grupą daje nauczycielowi możliwość zindywidualizowania podejścia do poszczególnych uczniów. Oni zaś odważniej zabierali głos, zwracali się o pomoc. Samodzielnej pracy uczniów jeszcze czasami towarzyszyła niepewność co do poprawności wykonania zadania. Dobrze radzili sobie uczniowie z pracą w grupie - nawzajem wspierali się.

W czasie zajęć lekcyjnych z całą klasą uczestnicy projektu wykazują  coraz  większe zaangażowanie i motywację do nauki, są bardziej aktywni, uzyskują lepsze wyniki w nauce. Na półrocze żaden z uczestników nie otrzymał oceny niedostatecznej z matematyki.

W celu poznania opinii dzieci uczestniczących w projekcie oraz zdania ich rodziców na temat prowadzonych zajęć, przeprowadzono anonimową ankietę. Analiza wyników tego badania pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski:

- 15 uczniów chciałoby w przyszłości uczestniczyć w podobnym projekcie ( 4 osoby nie były tym zainteresowane),

- większość ankietowanych uczęszczała na zajęcia z własnego wyboru i chęci udziału w projekcie,  3 osoby ze względu na decyzje rodziców i 1 osoba na prośbę wychowawcy,

- uczestnicy ocenili zajęcia jako interesujące, potrzebne i spełniające ich oczekiwania,

- uczniowie uważają, że dzięki tym zajęciom będą mieli lepsze oceny z matematyki, uzyskają wyższy wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty, zdobędą  więcej wiadomości, nadrobią zaległości, a niektórzy utrwalą zdobytą wiedzę,

- ankietowani rodzice stwierdzili, że zajęcia były potrzebne, interesujące i spełniające oczekiwania,

- rodzice uważają, że dzięki uczestnictwu w projekcie ich dzieci będą miały lepsze stopnie z matematyki, nadrobią zaległości z tego przedmiotu i uzyskają dobre wyniki ze sprawdzianu klas kompetencji szóstych,

- wszyscy ankietowani rodzice są zainteresowani w przyszłości udziałem swojego dziecka w podobnych zajęciach.

O celowości realizacji tego projektu i potrzebie kontynuacji takich działań dla uczniów z kolejnych roczników świadczy też fakt, że żaden z ankietowanych (zarówno uczeń, jak i rodzic) nie zaznaczył w ankiecie odpowiedzi, iż zajęcia te są niepotrzebne.  

* * * * * * * * * * * * *  * * *  

Zajęcia pozalekcyjne z j. niemieckiego (2 godziny tygodniowo) prowadziła p. Katarzyna Siebert. Zrealizowano 52 godziny zajęć .

Celem zajęć było  podniesienie poziomu kształcenia - zdobytych umiejętności i wiadomości, a także zwiększenie w nich motywacji do nauki, umacnianie wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesu, na który nie mieliby szans nie uczestnicząc w projekcie.

Prowadzone zajęcia rozwijały kompetencje kluczowe uczniów w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania.  Rozwijały także ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną uczniów, umiejętność uczenia się, działania i samooceny. Wdrażały do korzystania z różnych źródeł informacji. Zajęcia motywowały uczniów do nauki poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, uczyły systematyczności, kształtowały umiejętność dostrzegania  swoich mocnych stron, wzmacniały wiarę w językowe możliwości.

Realizowane tematy obejmowały różne interesujące zagadnienia dostosowane do potrzeb uczniów- ja, moja rodzina, moja szkoła, hobby, urodziny, zakupy, informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego, tradycje świąteczne. Dzięki nauce przez zabawę uczniowie wzbogacili i utrwalili swoje słownictwo, a jednocześnie pokonywali lęk przed mówieniem w języku obcym. Zabawa powodowała brak zahamowań i otwarcie się. Uczniowie poczuli się pewni swoich umiejętności, nauczyli się skutecznie pracować w grupie w celu rozwiązania postawionego przed nimi problemu czy też przezwyciężenia określonych trudności. Dzięki projektowi uczniowie zrozumieli także, że język obcy wcale nie jest przeszkodą w kontaktach międzyludzkich.

Uczniowie  uznali, że zajęcia były interesujące, potrzebne i spełniły ich oczekiwania,
a udział w nich pozwolił przezwyciężyć im trudności oraz wpłynął na zmianę postaw. Uczniowie ocenili też atmosferę na zajęciach w stopniu bardzo dobrym. Zdecydowana większość przyznała, że bardzo dobrze mobilizował ich sposób prowadzenia zajęć oraz rozwiązywanie zadań samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie przyznali, że bardzo chcą brać udział w zajęciach zarówno teraz jak i w przyszłości. Twierdzą, iż udział
w projekcie daje im większą wiedzę, utrwala ją i pozwala na zdobywanie lepszych ocen
z przedmiotu. Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że opiekunowie uczniów widzą potrzebę prowadzenia takich zajęć. Rodzice twierdzą, iż zajęcia są interesujące, spełniają ich oczekiwania, powodują utrwalenie i pogłębienie wiedzy ich dzieci, dzięki czemu uzyskają one lepsze oceny z przedmiotu. Rodzice są również zainteresowani kontynuowaniem takich zajęć w przyszłości.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach projektowych zostali objęci wsparciem psychologicznym (10 godzin), które obejmowało motywowanie do nauki i wzmacnianie samooceny. 

Tekst: Katarzyna Szwarc-Kręciszewska

 

Marzec 2011

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl