Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Wincentego, Wodzisława, Alfreda

Nawigacja

 • Oświata   /  
 • CUW   /  
 • Aktualności   /  

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

 • Triathlon 2019

Treść strony

Regulamin 5. Edycji Programu „Wzorowa Łazienka” – część jesienna
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Rejestracja, zmiana w rejestrze i wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI

Obowiązek szkolny

 • rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy  6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
 • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej,
 • spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych oraz niepublicznych.

 

Obowiązek nauki – po ukończeniu gimnazjum

 • spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych,
 • spełnia się przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację,
 • może być spełniany również przez uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
 • uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.

 

         Za spełnianie obowiązku szkolnego i naukiuznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

        Zgodnie z art. 16 ust.8 ustawy o systemie oświaty  na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

 Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 1. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce,
 2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub  w celu przygotowania zawodowego, o którym mowa  w art. 16 ust. 5a pkt 2-4 ustawy o systemie oświaty.

RODZICE DZIECKA PODLEGAJĄCEGO OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU OBOWIAZANI SĄ DO:

 

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w sposób określony w art. 16 ust.5b ustawy o systemie oświaty.
 5. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek naukipoza szkołą, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust.8 ustawy o systemie oświaty, obowiązani są do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
 6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Burmistrza Miasta, na terenie którego dziecko mieszka są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko                i zmianach w tym zakresie.

 

EGZEKUCJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

 

 • Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm) Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.      z 2002 r. Nr 110, poz.968 z póżn. zm), określanej niżej jako „ustawa egzekucyjna”. Na gruncie ustawy egzekucyjnej oba obowiązki należą            do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym  - art.2 § 1 pkt10.
 • Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.

Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie          z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 • Egzekucji podlega również obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły, skoro skutkiem zaniechania rodziców (prawnych opiekunów) będzie nieuczęszczanie dziecka do szkoły oraz obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Podobnie na rodziców (prawnych opiekunów), a nie na dziecko, nakładana będzie grzywna w razie zaniechania wypełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 • Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Stosownie do art. 124 § 1 ustawy egzekucyjnej nałożone grzywny w celu przymuszenia, nieuiszczone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji należności pieniężnych, określonych w ww. ustawie egzekucyjnej.

W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu. Postanowienie w sprawie umorzenia grzywny wydaje organ egzekucyjny na wniosek zobowiązanego.

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook
 • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 3748 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.