Menu

Nawigacja

Treść

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Polityka regionalna (spójności) ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Polega na realizacji trzech najważniejszych celów:
konwergencji – czyli spójności – Unia Europejska wspiera rozwój infrastruktury oraz potencjału gospodarczego i ludzkiego najbiedniejszych regionów (prawie 82 proc. wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych),
podniesienia konkurencyjności regionów i zatrudnienia – czyli Unia Europejska wpiera innowacje i badania naukowe, zrównoważony rozwój oraz szkolenia zawodowego w mniej rozwiniętych regionach (prawie 16% wszystkich wydatków
w ramach funduszy strukturalnych),
europejskiej współpracy terytorialnej – czyli wspieranie, promocja i realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej

Dokumentem strategicznym określającym priorytety wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych, dostępnych w latach 2007-2013 dla Polski jest Narodowa Strategia Spójności (NSS).  Celem strategicznym (NSS) jest: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. 
Polityka spójności na lata 2007-2013 realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj.: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).
Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są programy operacyjne.
W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 obowiązują następujące programy operacyjne:
Program Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany z EFRR i FS
Program Innowacyjna Gospodarka – współfinansowany z EFRR
Program Kapitał Ludzki – współfinansowany z EFS
16 Programów Regionalnych – finansowane z EFRR
Program Rozwój Polski Wschodniej – finansowany z EFRR
Program Pomoc Techniczna – finansowany z EFRR
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – finansowany z EFRR
Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2007-2013 został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 października 2007 r.
Na realizację RPO WK-P przeznaczonych jest łącznie 1 245 199 648 euro,
z czego 951 003 820 euro pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) natomiast 167 824 204 euro stanowi wkład krajowy. Maksymalny poziom dofinansowania został ustalony na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.
Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Program ten jest realizowany
poprzez następujące cele szczegółowe:
1.Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego
2.Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu
3.Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców
Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 realizowane są w ośmiu obszarach priorytetowych zwanych osiami priorytetowymi, w ramach których Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów:
1.Rozwój infrastruktury technicznej (238 701 959,00 euro z EFRR)
2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (117 924 474,00 euro z EFRR)
3.Rozwój infrastruktury społecznej (123 630 496,00 euro z EFRR)
4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (57 060 229,00 euro z EFRR)
5.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (252 016 012,00 euro z EFRR)
6.Wsparcie rozwoju turystyki (47 550 191,00 euro z EFRR)
7.Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (85 590 344,00 euro z EFRR)
8.Pomoc techniczna (28 530 115,00 euro z EFRR)
Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P (Instytucją Zarządzająca RPO) jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dodatkowo Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR) pełni funkcję Instytucji Koordynującej RPO (IK RPO). Departament odpowiada zarówno za koordynację przygotowania oraz wdrażania programów regionalnych
(w tym przekazywanie i rozliczanie środków na realizację RPO) jak również koordynację zagadnień horyzontalnych ważnych z punktu widzenia realizacji programów.



Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Strony/RPO_kujawsko_pomorskie.aspx
http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl