Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Czwartek 22 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Cezarego, Marii, Zygfryda

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

 

Karta Polaka

 

Karta Polaka to dokument potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku.

Osoba, która ma Kartę Polaka:
 • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
 • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
 • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
 • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.
Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

> Tekst ustawy o Karcie Polaka z 7 września 2007 roku>Wniosek o przyznanie karty (na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych)
Na podstawie strony www.msz.gov.plPolskie przepisy oświatowe gwarantują wszystkim cudzoziemcom prawo do korzystania z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, a podlegającym obowiązkowi szkolnemu prawo do korzystania z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach (również artystycznych) na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Art. 26 ustawy o Karcie Polaka stanowi:

„W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)) w art. 94a w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;".

Powyższa zmiana w ustawie o systemie oświaty włącza cudzoziemców – posiadaczy Karty Polaka do katalogu osób, które na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki również w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach.

Polski system edukacji jest otwarty i bezpłatny dla posiadaczy Karty Polaka, którzy mogą korzystać z form kształcenia w niżej wymienionych szkołach
i placówkach:

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne; 2) szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, d) artystyczne;
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 3b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; 4) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 5) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 6) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli; 7) biblioteki pedagogiczne.

 

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook
 • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 2204 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.