Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 26 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Marii, Joanny, Sandry

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

       

       Dnia 16 czerwca 2007r został przeprowadzony konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Do konkursu przystąpiły: p. mgr A. Ciach i p. mgr K. Sielska.

       W wyniku konkursu na dyrektora wybrana została p. mgr A. Ciach, która przedstawiła następującą koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

           

     W koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży w latach 2007-2012 wykorzystałam swoje długoletnie doświadczenia w pracy na stanowisku dyrektora szkoły. Wzięłam także pod uwagę następujące dokumenty:

-„Sprawozdanie dyrekcji z pracy szkoły (w tym z pełnionego nadzoru pedagogicznego) w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06”.

-„Informacja o jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży” po zewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły przez Kuratorium
Oświaty w roku 2005.

-„Analiza SWOT mocnych i słabych stron pracy szkoły” przeprowadzona przez Radę Pedagogiczną w roku 2005.

-Inne dokumenty wewnątrzszkolne (Program rozwoju szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego, Program wychowawczy).

 

     Jako dyrektor szkoły z 15 letnim stażem muszę odnieść się do swojej dotychczasowej pracy, wskazać na te działania, które przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły i warte są kontynuowania. Chciałabym przedstawić także swoje priorytety i plany na przyszłość w różnych obszarach funkcjonowania szkoły.

 

     Wszystkie moje działania podporządkowane będą sformułowanej kilka lat temu w misji szkoły: „Szkoła-miejscem dobrych relacji międzyludzkich, w którym dziecko czerpie radość z wszechstronnego rozwoju”.

Absolwent kierowanej przeze mnie szkoły powinien po ukończeniu klasy VI posiadać następujące umiejętności i postawy:

-Zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować.

-Potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności.

-Potrafi dokonać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów.

-Umie porozumiewać się z innymi.

-Szanuje dziedzictwo kulturowe.

-Zna i stosuje normy dobrego zachowania.

-Jest partnerem we wspólnej pracy.

-Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

-Dąży do osiągnięcia sukcesu.

-Jest przygotowany do następnego etapu nauki.

 

 

 

Kształcenie

 

     Na poziom pracy dydaktycznej szkoły ogromny wpływ ma diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich kształcenia. Dobra diagnoza jest podstawą do działań naprawczych, zwrócenia uwagi na słabiej opanowane umiejętności i wiadomości. W szkole funkcjonuje system badania osiągnięć ucznia, systematycznie udoskonalany, podlegający ocenie i ewaluacji.

Do najważniejszych elementów tego systemu należą:

-diagnoza wstępna przy naborze uczniów do klas I,

-test kompetencji w połowie I etapu edukacyjnego (po I semestrze klasy II),

-test kompetencji i hospitacja diagnozująca pod koniec klasy III,

-badanie osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w kl. IV-VI,

-badanie matematyczno-przyrodniczych kompetencji wśród uczniów klas V,

-badanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w typowych sytuacjach życiowych w klasie VI.

Dokonywanie wszechstronnej diagnozy poziomu pracy dydaktycznej, prowadzone zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i wynikające z niej wnioski do dalszej pracy jest niezwykle potrzebnym działaniem, służącym podnoszeniu efektów kształcenia i na pewno zasługuje na kontynuację.

 

     Elementem składającym się na diagnozę poziomu osiągnięć uczniów jest też sprawdzian zewnętrzny klas VI. Wyniki uzyskiwane przez szkołę cały czas utrzymują się na poziomie średniej okręgu gdańskiego. Dokonywana jest ilościowa i jakościowa analiza wyników. Zespoły nauczycielskie i przedmiotowe opracowują kontekstową interpretację przyczyn uzyskanych wyników i podejmują dalsze działania sformułowane w programach naprawczych, Te działania będą oczywiście prowadzone nadal.

Za rzecz niezwykle ważną uważam dalsze doskonalenie nauczycieli nie tylko w zakresie analizowania wyników sprawdzianu, ale przede wszystkim kształcenia od klasy I umiejętności kluczowych badanych w czasie sprawdzianu.

     Podczas pełnienia nadzoru pedagogicznego w swojej dalszej pracy będę się starała nadal dokładnie analizować efektywność stosowanych przez nauczycieli form i metod pracy. Prowadzone przeze mnie dotychczas badania wykazały dużą różnorodność metod pracy, w tym także metod nowoczesnych, aktywizujących, świadczących o nieustannym rozwoju warsztatu pracy nauczycieli. Są w tej dziedzinie nauczyciele wyróżniający się, liderzy i dlatego za swój obowiązek uważam stwarzanie im możliwości prezentacji swoich dokonań i dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami z kolegami.

     W pracy dydaktycznej szkoły niezmiernie ważne jest wyjście z odpowiednią ofertą edukacyjną zarówno do uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce. Zajęcia z uczniami zdolnymi prowadzone są w szkole już od klas I-III. Celem zajęć jest wspomaganie ich rozwoju, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie do różnorodnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

     Szkoła stwarza uczniom (nie tylko zdolnym) możliwość odniesienia sukcesu poprzez udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Na bogaty „Kalendarz konkursów szkolnych” składają się następujące konkursy: czytelniczy, ortograficzny, sportowy, europejski, plastyczny, matematyczny, mitologiczny, recytatorski, ekologiczny, przyrodniczy, poezji dziecięcej. Uczniowie biorą również udział w konkursach przedmiotowych, Lidze zadaniowej, „Kangurze Matematycznym” i zawodach sportowych w wielu dyscyplinach , odnosząc liczne sukcesy.

W następnych latach chciałabym te działania prowadzić nadal i rozwijać, zdecydowanie zwiększyć ofertę edukacyjną dla uczniów zdolnych, pozyskując na ten cel środki z różnych źródeł (fundusze unijne, granty).

     Obok pracy z uczniami zdolnymi nauczyciele podejmują wiele działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce. Dla uczniów tych są prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne.

     Ponieważ liczba dzieci potrzebujących  pomocy w nauce i indywidualnych działań terapeutycznych stale rośnie, za ważne zadania należy uznać stworzenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obok już podjętych działań, takich jak doskonalenie kadry pedagogicznej w tym zakresie czy powołanie zespołu ds. analizy orzeczeń i opinii  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stawiam sobie za cel opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu terapii pedagogicznej, obejmującego profilaktykę, diagnozę i terapię, a więc stymulację, usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, kompensowanie funkcji mniej sprawnych, niwelowanie trudności w nauce, dostarczanie dzieciom pozytywnych, kształcących i twórczych doświadczeń edukacyjnych. Liderami tego programu będzie grupa specjalistów, jakich mam wśród kadry pedagogicznej: pedagog szkolny, logopeda, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, 2 oligofrenopedagogów, 6 terapeutów (3 osoby ukończą terapię pedagogiczną w czerwcu 2007r.).

Mam nadzieję, że uda się pozyskać dodatkowe środki na realizację tego programu z funduszy unijnych na projekty nieinwestycyjne w zakresie wyrównania szans edukacyjnych. Liczę również na wsparcie powołanego przy szkole „Stowarzyszenia Nauczycieli, Rodziców i Przyjaciół szkoły „Dwójka””. Pierwszym krokiem do realizacji tego zadania było pozyskanie w roku 2006 około 29 tys. zł w ramach Rządowego Programu Wspierania Powstawania i Realizacji Regionalnych lub Lokalnych Programów Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

 

      Ważnym zadaniem na najbliższe lata będzie ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez zwiększenie liczby programów autorskich. Obecnie w szkole realizowane są dwa programy autorskie w klasach I-III: „Inicjacje muzyczne dzieci w klasach I-III” (rozwijający szczególnie uzdolnienia artystyczne dzieci) i „W krainie Matmanii” (ukierunkowany na rozwijanie zdolności matematycznych). Kilku nauczycieli poszerzyło programy z listy ministerialnej o dodatkowe treści.

W następnym roku szkolnym zostanie wprowadzony program autorski historii i społeczeństwa w klasie IV. Zadaniem dyrektora będzie inspirowanie nauczycieli do tworzenia kolejnych programów.

     W najbliższych latach chciałabym propagować w szkole, którą kieruję, ocenianie kształtujące. Uważam, że jest ono bardzo skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć edukacyjnych. Poza tym przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe życie. Jest również pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, ponieważ pozwala zindywidualizować nauczanie. Poziom intelektualny uczniów naszej szkoły jest bardzo zróżnicowany. W większości klas można wyodrębnić grupę uczniów zdolnych i grupę mającą trudności w nauce. Pozostała część to tzw. średniacy. Ocenianie kształtujące nie koncentruje się na porównywaniu uczniów, ale na podkreślaniu tego, co każdy uczeń już umie i dostarczaniu mu informacji o jego następnym kroku. Jest to-moim zdaniem-klucz do odpowiedniej motywacji uczniów do nauki, a tym samym podniesienia efektów kształcenia.

 

 

 

 

Wychowanie i opieka

 

     Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły są bardzo ważne ze względu na trudne środowisko, z którego wywodzi się znaczna część naszych uczniów. Dlatego też dużą wagę przywiązuję do diagnozowania oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie wychowania i opieki. Będzie to również moim priorytetem w przyszłości. Tak jak do tej pory systematycznie będę badała (wraz z nauczycielami) oczekiwania rodziców uczniów klas I wobec szkoły, adaptację uczniów klas IV do systemu klasowo-lekcyjnego, funkcjonowanie świetlicy szkolnej, zajęć pozalekcyjnych, a także bezpieczeństwo w szkole i klimat w niej panujący.

     Największym problemem wychowawczym szkoły jest zjawisko agresji i przemocy. Rozwiązanie tego problemu jest najważniejszym zadaniem obecnie i w ciągu najbliższych lat. W ostatnich latach spotykamy się nie tylko z ewidentnymi zachowaniami agresywnymi, naruszającymi nietykalność cielesną, czy agresją słowną. Pojawiają się także bardziej „wyrafinowane” przejawy agresji: wykluczenie ucznia z grupy, plotki, wyśmiewanie, chowanie rzeczy. Działania szkoły powinny być więc nadal intensywne i wielotorowe. Do tej pory opracowaliśmy procedury działań interwencyjnych w sytuacjach przemocy, które pozwalają podjąć konsekwentne, ale zgodne z przepisami prawa, działania wobec sprawców przemocy, a także otoczyć właściwą opieką ofiary. Obok reagowania na przemoc ważne jest też jej przeciwdziałanie. Służy temu udział w kampanii „Szkoła bez przemocy”, a także wiele działań podejmowanych przez pedagoga, wychowawców klas i nauczycieli.

Ich umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi są systematycznie doskonalone. Również w przyszłości będzie to priorytet Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Przed nauczycielami, pedagogiem i dyrekcją szkoły pojawiają się coraz trudniejsze zadania związane z przemocą. Rozpoznanie i przeciwdziałanie agresji będzie jednym z najważniejszych zadań zespołów nauczycielskich.

     Przeciwdziałaniem agresji jest także zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych, którego efektem będzie rozwój postaw społecznych poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na rzecz społeczności szkolnej. Warto także promować uczestnictwo w wolontariacie na rzecz ludzi starszych i chorych poprzez docenienie i upowszechnienie takich postaw.

Zajęcia pozalekcyjne są także szansą na zagospodarowanie wolnego czasu uczniów. Wielu nauczycieli prowadzi różne zajęcia dla uczniów społecznie, ale nie spełnia to oczekiwań wszystkich dzieci i rodziców. Szansę na znaczny rozwój pozalekcyjnego życia szkoły upatruję w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej za pośrednictwem powstałego przy szkole „Stowarzyszenia Nauczycieli, Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Dwójka””. Mam nadzieję, że w najbliższych latach pozyskamy również fundusze na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych i korzystanie z oferty kulturalnej Torunia i innych miast.
Do tej pory przy organizowaniu wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, czy na koncert problemem była bariera finansowa i dylemat, czy organizować imprezę dla części klasy, czy też w imię równości szans z niej zrezygnować.

 

     Za bardzo ważną rolę dyrektora szkoły w najbliższej przyszłości uważam inspirowanie nauczycieli do udziału w różnego rodzaju projektach edukacyjnych. Nowe możliwości w tym zakresie otwiera Internet. Nasza szkoła ma już pewne doświadczenia w tym względzie. Zrealizowane zostały takie projekty, jak „Pomorze górom się kłania”, „Kraje Unii Europejskiej w liczbach”, a ostatnio „Urodziny Mozarta”. Efektem realizacji tego ostatniego projektu było zdobycie głównej nagrody w konkursie organizowanym przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami wyjechali w listopadzie 2006 r. na wycieczkę do Austrii, śladami Mozarta. Sukces ten może stać się inspiracją do podejmowania nowych wyzwań. W najbliższym czasie planowana jest realizacja projektu edukacyjnego „Aktywizacja dzieci poprzez różne dziedziny sztuki”.

Uważam metodę projektu edukacyjnego za niezwykle efektywną i chciałabym, aby była stosowana częściej. Opisane wyżej działania będą miały bardzo korzystny wpływ na sytuację wychowawczą szkoły. Umożliwią wielu uczniom odniesienie sukcesu, a tym samym podniosą ich samoocenę i zmniejszą ilość zachowań agresywnych. Działając w trudnym społecznie środowisku, szkoła musi prowadzić działania opiekuńcze. Wielu uczniów wymaga pomocy materialnej . Od wielu lat organizowane są różne formy takiej pomocy (obiady dla uczniów finansowane przez MOPS, PCK, PAH, ale także sponsorów prywatnych, zbiórki odzieży, zakup przyborów szkolnych, finansowanie wypoczynku) i te działania będą również prowadzone w następnych latach.

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna

 

     Bardzo mocną stroną pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży jest kadra pedagogiczna. Wszystkie zajęcia edukacyjne są prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Konieczne będzie jedynie w następnych latach pozyskanie nauczyciela języka angielskiego (w miarę wprowadzania tego języka). Zdecydowana większość nauczycieli posiada też wysokie kompetencje do nauczania i prowadzenia dodatkowych zajęć. Kilku nauczycieli posiada przygotowanie do prowadzenia dwóch przedmiotów.

     Jak już wspomniałam wyżej, aby zaspokoić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, nauczyciele muszą doskonalić swoje umiejętności i korzystać z różnych form zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia. Ponieważ kadra pedagogiczna szkoły jest bardzo stabilna i wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, w najbliższych latach chciałabym skupić się na podnoszeniu ich kompetencji w różnych płaszczyznach działania szkoły. W zakresie wiedzy za ważne należy uznać nie tylko podnoszenie poziomu kompetencji specjalistycznych, przedmiotowych, ale także coraz lepszą znajomość przepisów prawa i podstaw psychologii. W zakresie umiejętności chciałabym zadbać o doskonalenie takich kompetencji kadry pedagogicznej, jak umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, pracy zespołowej, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwiązywania problemów, oceniania kształtującego, planowania własnej pracy. Ważne będzie także kształtowanie odpowiednich postaw u nauczycieli. Ponieważ większość grona to osoby w przedziale wiekowym 40-50 lat, istotne będzie przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, utrzymywanie na odpowiednim poziomie optymizmu, entuzjazmu, otwartości na zmiany, postaw twórczych.

     Uważam, że wykształcona, kompetentna, oddana swojej szkole kadra pedagogiczna jest największym kapitałem naszej placówki. Obserwuję dynamiczny rozwój zawodowy znacznej części nauczycieli i mogę chyba stwierdzić, że jako dyrektor szkoły mam w tym swój udział, ponieważ zawsze starałam się inspirować nauczycieli do rozwoju i cieszyłam się z każdego ich sukcesu. Tak oczywiście powinno być i będzie nadal.

W dalszym ciągu będę zachęcać nauczycieli do udziału w różnych projektach edukacyjnych, do różnych form doskonalenia, wymiany doświadczeń, pogłębionej nauczycielskiej refleksji, a także zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego.

     Za rzecz niezmiernie ważną w prowadzeniu polityki kadrowej i nadzoru pedagogicznego uważam utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, właściwy klimat szkoły. Jestem głęboko przekonana, że szkoła powinna być miejscem, w którym obowiązują przejrzyste zasady i wartości, wszyscy czują się bezpiecznie i w wysokim stopniu utożsamiają się z działaniami zespołowymi. Myślę, że tak jest w naszej szkole i chciałabym, żeby było tak nadal. Pełniąc nadzór pedagogiczny, zawsze będę preferowała u nauczycieli takie cechy jak samodzielność, samodyscyplina, rozwaga, odpowiedzialność, rzetelność, sprawiedliwość, refleksyjność i twórczy krytycyzm.

 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem

 

     Kiedy kilka lat temu przeprowadzono wśród rodziców naszych uczniów ankietę na temat ich udziału w życiu szkoły, wyniki były dość niepokojące. Ponad połowa rodziców deklarowała życzliwe nastawienie do szkoły i zaufanie do nauczycieli, ale z drugiej strony niechęć do angażowania się w życie szkoły, tłumaczoną brakiem czasu i innymi powodami. Także analiza SWOT wykazała, że słabą stroną pracy szkoły jest małe zaangażowanie rodziców w jej pracę. Rada Pedagogiczna postawiła więc sobie za cel zmianę tej sytuacji. Chodziło przede wszystkim o zwiększenie stopnia wykorzystania przez Radę Rodziców kompetencji statutowych, aktywizowanie rodziców i motywowanie do udziału w życiu szkoły. Rozpoczął się długotrwały proces zmian i można już odnotować pierwsze sukcesy. Nadal będą prowadzone i rozwijane następujące działania:

-Lekcje otwarte dla rodziców, będące popisami umiejętności uczniów (hospitacje diagnozujące).

-Nowe, aktywizujące formy spotkań z rodzicami (warsztaty, wspólne dla rodziców i dzieci zajęcia artystyczne).

-Aktywny udział rodziców w tworzeniu prawa szkolnego, ważnych dokumentów i procedur regulujących życie szkoły.

-Wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych (godny odnotowania jest fakt, że rodzice coraz częściej występują z dziećmi podczas przedstawień szkolnych w roli aktorów-wspólnie z dziećmi i nauczycielami).

 

Ogromną szansę na integrację całej społeczności szkolnej upatruję w powołaniu w marcu 2007 roku „Stowarzyszenia Nauczycieli, Rodziców i Przyjaciół Szkoły „Dwójka””. Stowarzyszenie zapisało w statucie bardzo szerokie spektrum działania. Będzie wspomagać pracę szkoły także poprzez pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na rozwój bazy materialnej, zajęć pozalekcyjnych, działalności sportowej, kulturalnej. Działalność stowarzyszenia na pewno przyczyni się do promocji szkoły w środowisku. Będzie także doskonałym forum dla aktywizowania rodziców, zwiększenia stopnia ich utożsamiania się ze szkołą.

Liczę na to, że stowarzyszenie pomoże także w realizacji przedsięwzięcia, jakie planuję wraz z nauczycielami na najbliższy czas. Znaczna część rodziców napotyka w codziennym życiu na wiele problemów w wychowani u dzieci. Szkoła zawsze starała się ich wspomagać, udzielając porady, organizując spotkania ze specjalistami, konsultacje, tzw. pedagogizację rodziców i inne formy. Te działania chcielibyśmy usystematyzować i poszerzyć, powołując do życia Uniwersytet dla Rodziców, w ramach którego postaramy się udzielić rodzicom profesjonalnej pomocy w coraz bardziej skomplikowanych problemach pedagogicznych, ale często także psychologicznych, zdrowotnych, materialnych czy prawnych.

 

      Aby pomóc dzieciom i ich rodzinom, szkoła musi nadal ściśle współpracować z instytucjami i organizacjami na terenie miasta i poza nim. Najważniejsze z nich to:

-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie nauczycieli).

-Policja i Straż Miejska (działalność prewencyjna, udział w programie „Bezpieczna Chełmża”).

-Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Chełmży (korzystanie z oferty kulturalnej, udział w konkursach, współpraca w przygotowywaniu okolicznościowych wystaw).

-Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu (współpraca w zakresie pomocy dzieciom z problemami psychicznymi).

-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zajęcia profilaktyczne dla uczniów).

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (współpraca w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom i rodzinom).

-Kluby sportowe (zajęcia sportowe dla uczniów).

Za niezwykle ważną i inspirującą należy uznać współpracę z wyższymi uczelniami regionu. Będziemy nadal współpracować z Instytutem Edukacji Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie rozwijania zdolności muzycznych dzieci oraz Zakładem Pedagogiki UMK, z którym współpracujemy  nie tylko organizując praktyki dla studentów, ale także poprzez prowadzenie zajęć przez naszych nauczycieli na terenie uczelni.

     Chciałabym, aby nasza szkoła była nadal otwarta na środowisko lokalne. Będę wspierała takie przedsięwzięcia, jak organizacja imprez kulturalnych dla środowiska, udział w miejskich imprezach sportowych i kulturalnych, akcjach charytatywnych, wolontariacie.

 

 

 

 

 

Baza materialna szkoły

 

     Szkoła Podstawowa nr 2 mieści się w zabytkowym budynku liczącym już 109 lat. Tak stary obiekt wymaga ciągłych remontów i modernizacji. Jako dyrektor zawsze starałam się dbać o stan techniczny obiektu, o bezpieczne warunki pracy i nauki, ale także w miarę możliwości finansowych o estetykę budynku i otoczenia.

Z najważniejszych prac wykonanych w ostatnich latach wymienić należy:

-wymianę okien w części izb lekcyjnych,

-wymianę oświetlenia we wszystkich izbach lekcyjnych,

-modernizację ubikacji uczniowskich i pionu żywieniowego,

-remont schodów w budynku szkolnym,

-remont sali gimnastycznej,

-bieżące remonty malarskie,

-wymiana posadzek w części klas.

Znaczną część tych prac wykonano po kosztach materiału siłami pracowników szkoły.

     Bardzo starałam się również o wzbogacenie bazy dydaktycznej. W szkole istnieje nowa pracownia multimedialna przy bibliotece, w której znajdują się 4 zestawy komputerowe, skaner, drukarka, kopiarka.

W ostatnich latach zakupiona lub pozyskano 19 zestawów komputerowych, 7 telewizorów, 4 odtwarzacze video, 2 odtwarzacze DVD, 5 radiomagnetofonów, skaner, 5 drukarek, kamerę, aparat cyfrowy, programy komputerowe, mapy, tablice dydaktyczne, krzesła i stoliki uczniowskie, 2 laptopy, wyposażenie gabinetu logopedy, sprzęt muzyczny, wiele pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej.

Ten stan bazy materialnej podczas zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły został uznany za wystarczający do realizacji zadań placówki. Mam jednak w tym zakresie wiele planów na przyszłość. W zakresie remontów i modernizacji najważniejsze sprawy to:

-remont kapitalny dachu na budynku szkolnym,

-remont budynku sali gimnastycznej,

-wymiana pozostałych okien,

-wymiana drewnianych schodów w budynku,

-przeniesienie ubikacji uczniowskich do budynku (adaptacja na ten cel pomieszczeń w piwnicy,

-kompleksowa modernizacja izb lekcyjnych (wymiana posadzek i sprzętu).

 

Uzupełniania i unowocześniania wymaga nadal baza dydaktyczna szkoły. W najbliższym czasie spodziewamy się przyznanej szkole ze środków ministerialnych nowoczesnej pracowni komputerowej. Konieczny jest zakup nowych programów komputerowych, projektorów multimedialnych, a w niedalekiej przyszłości tak uatrakcyjniających zajęcia tablic interaktywnych,

Wszystkie te zamierzenia byłyby nierealne bez pozyskania z Unii Europejskiej środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie remontów i adaptacji obiektu a także wyposażenia w pomoce naukowe, sprzęt dydaktyczny i komputerowy.

Postaram się także wykorzystać różne możliwości wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, zarówno te, w których beneficjentem jest szkoła, jak też korzystając z możliwości utworzonego przy szkole stowarzyszenia. Po niektóre środki można będzie sięgnąć jedynie we współpracy z innymi placówkami, przy zaangażowaniu się w przedsięwzięcie władz miasta.

Takim projektem ma być modernizacja terenów wokół placówek oświatowych, w tym także wokół naszej szkoły.

Za konieczne uważam również bardzo uważne śledzenie pojawiających się możliwości pozyskania funduszy z różnych programów rządowych. W roku 2006 udało się szkole pozyskać kwotę 29 tys. zł  z rządowego programu  „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. Fakt ten napawa dużym optymizmem na przyszłość.

 

 

 

 

 

Promocja szkoły

 

     Nie będzie przesadą stwierdzenie, że o naszej szkole często mówi się dobrze. Dzieje się tak przy okazji imprez środowiskowych, akcji charytatywnych, projektów społecznych, sukcesów w konkursach. Szczególnym echem w środowisku odbiło się zwycięstwo w konkursie na projekt edukacyjny „Urodziny Mozarta”, którego skutkiem była wycieczka do Austrii.

Wyjazd do Austrii stał się też dla nauczycieli inspiracją do powstania nowego projektu-przystąpienia szkoły w najbliższej przyszłości do programu „Sokrates-Comenius II”. Będę wspierała nauczycieli w szukaniu partnerów  w przygotowaniu formularza aplikacyjnego do Agencji Narodowej i wierzę, że zdążymy to zrobić przed 1 marca 2008 roku. Program otworzy nowe możliwości przed szkołą, zwiększy motywację  uczniów do nauki języków obcych i na pewno przyczyni się do promocji szkoły w środowisku.

     Pozytywny obraz szkoły tworzą także rodzice naszych uczniów, którzy w większości są zadowoleni ze szkoły i tworzą o niej dobrą opinię. Obok poziomu działań dydaktycznych wychowawczych znaczący wpływ ma tu miła i przyjazna uczniom atmosfera, o którą nadal będę zabiegać.

Nadal będę wspierała takie działania, jak organizowanie licznych wycieczek i imprez szkolnych (Mikołaj, Walentynki, „tłusty czwartek”, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka), wspólne śniadania, herbata dla wszystkich chętnych, wspólna zabawa przy różnych okazjach, wiele zawodów i imprez sportowych.

     Do promocji szkoły i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku nadal będą przyczyniać się ożywione kontakty z mediami („Gazetą Chełmżyńską”, „Gazetą Pomorską”, „Nowościami”, telewizją kablową „Marton” i Telewizją Bydgoszcz). Nadal będziemy rozbudowywać stronę internetową szkoły.

 

 

 

 

*    *    *

 

 

     Przedstawiona wyżej koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest z konieczności zwięzła i tylko dotyka niektórych ważnych spraw. Podsumowując, pragnę zapewnić, że nadal będę starać się o to, aby w ponad stuletnich murach Szkoły Podstawowej nr 2 funkcjonowała nowoczesna placówka edukacyjna, w której podejmuje się wiele działań, aby jej absolwenci byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia w społeczeństwie.

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 25222 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.