Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 26 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Marii, Joanny, Sandry

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - Luty 2007
 • W dniu 13 lutego 2007 r. na posiedzeniu komisji spraw społecznych Rady Miejskiej Chełmży zaakceptowany został program działań promocyjnych na rok bieżący. Program  obejmuje szereg zadań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności naszego miasta pod względem turystycznym. W bieżącym roku obok  imprez, które na stałe weszły do kalendarza imprez miejskich ( Półmaraton Chełmżyński, Rajdy Rowerowe, Zawody Wędkarskie ) na szczególną uwagę mieszkańców Chełmży będzie zasługiwała, zaplanowana  na dzień 23 czerwca 2007 r. impreza pn.  „Chełmża 1422. Jagiełło zdobywa miasto”- inscenizuje ona starcie wojsk Jagiełły z Krzyżakami w Chełmży, podczas tzw. „wojny golubskiej”. Widowisko historyczne z udziałem rycerzy odbędzie się przed katedrą chełmżyńską, wykorzystując teren przed zachowaną, średniowieczną bramą.
  Ponadto w ramach działań promocyjnych, które mogą zainteresować mieszkańców, w bieżącym roku zostanie wykonana i usytuowana na Rynku makieta średniowieczna Chełmży jak również dwie figury bp. Heidenryka i Zygfryda von Feuchtwangena. Zarówno makieta jak i figury zostaną wykonane w technice tradycyjnego kowalstwa. Makieta Chełmży przedstawiać będzie miasto w okresie średniowiecza, uwzględniony zostanie w niej wygląd ówczesnych kościołów oraz domów. Współinicjatorem powyższych  działań jest Prezes Fundacji „Ziemia Gotyku” – Pan Piotr Birecki.
  Również w bieżącym roku zaplanowane jest wykonanie dokumentacji zewnętrznej iluminacji konkatedry. Koszt w/w działań zamknie się kwotą 25.000 zł, środki te zostały zaplanowane w tegorocznym planie finansowym miasta.
 • W dniu 27 lutego 2007 r. o godz. 14.00 w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego. Na posiedzeniu były poruszane kwestie bezpieczeństwa      i porządku publicznego dla Powiatu Toruńskiego. Miasto Chełmżę reprezentował Zastępca Burmistrza Marek Kuffel
 • Burmistrz Miasta informuje, iż Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży będzie zakładem, w którym będzie możliwe wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny. Powyższy zakład zobowiązuje się przyjąć w 2007 r. ograniczoną ilość osób ( maksymalnie 25 ).
 • W dniu 31 sierpnia 2005 r. Gmina Miasto Chełmża przystąpiła do Związku Miast Polskich, który swoją działalnością między innymi wspiera idee samorządu terytorialnego oraz dąży do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich poprzez reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego. W dniach 8/9 marca bieżącego roku odbędzie się w Poznaniu XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, w którym uczestniczyć będzie Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński. Podczas  Zgromadzenia odbędą się obrady plenarne gdzie omówione zostaną założenia programu działania Związku oraz przyjęcie budżetu na rok 2007.
 • Z inicjatywy władz miasta gmina przystąpiła do akcji „ Gmina bliżej Europy 2007”. Celem projektu przygotowanego przez Ośrodek Językowy SITA, Dynamiczne Centrum Językowe 3WAY i Akademię Nauki jest zorganizowanie dofinansowanych szkoleń językowych ( język angielski ) dla mieszkańców miast i gmin Polski. Propozycja ta skierowana jest zarówno dla osób dorosłych jak i młodzieży od lat 15. Uczestników na kurs wybierać będzie każdorazowo gmina. Koszt trzymiesięcznego kursu zawierającego 43 godziny nauki ( przyswojenie około 800 słów i zwrotów ) zamknie się kwotą 350 zł. Koszty pokrywa uczestnik kursu. W kwocie tej przewidziane są materiały nagrane na płytach CD oraz podręcznik. Termin rozpoczęcia kursu będzie uzgodniony w późniejszym terminie, pod warunkiem zgłoszenia się minimum 24 osób. Zajęcia będą się odbywały w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chełmży. Bliższych informacji na temat kursu udziela Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – P. Teresa Nowicka pokój nr 15 ( Mały Ratusz ) tel. (056)  6752291 lub 6752292 wew. 40
 • W dniu 19 lutego br. Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński spotkał się z młodymi adeptami boksu K.S. „Pogoń” i ich trenerem. W spotkaniu, które odbyło się w gabinecie Burmistrza uczestniczyli zawodnicy, którzy w 2006 r. osiągnęli bardzo dobre wyniki sportowe. Spotkanie było okazją do podziękowania oraz wręczenia drobnych upominków dla wytypowanych zawodników.
  Uhonorowani  zostali zawodnicy, którzy już w 2007 r. osiągnęli następujące wyniki:
  1. Łukasz Jurkiewicz – Mistrz Okręgu Kuj.Pom. w 2007 r. w kat. junior (waga 60 kg )
  2. Adam Mulewski -  Mistrz Okręgu Kuj. Pom. w 2007 r. w kat. kadet (waga 63 kg)
  3. Krzysztof Kopicki – Mistrz Okręgu Kuj.Pom. w 2007 r. w kat. kadet (waga 75 kg)
  4. Marek Osmanowski – Wice Mistrz Okręgu w 2007 r. w kat. kadet (waga 60 kg)
  5. Sebastian Imielski – młodzik – waga 35 kg
  oraz Mieczysław Mucha – trener KS. „Pogoń i Jan Sylwester – dyrektor techniczny, członek zarządu
 • Kolejny VI Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, zorganizowany przez PiMBP – Chełmżyński Ośrodek Kultury i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, odbył się w dniu 16.02.2007r., w sali Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Były to równocześnie eliminacje do Wojewódzkiego Przeglądu „SPOTKANIA Z PIOSENKĄ”, który odbędzie się 25.03.br.,w Janikowie.
  Do konkursu stanęło 39 wykonawców w 12 prezentacjach.
  Wszystkie piosenki oceniało Jury w składzie: Piotr Janiszewski – dyrektor Szkoły Muzycznej w Chełmży oraz nauczyciele tejże szkoły: Ewa Ostapko, Krzysztof Szulc. Podkreślając wysoki poziom prezentacji jury przyznało nagrody:
  -     W kategorii 7 – 9 lat:
  Justyna Pańczyk (SP 5) – wyróżnienie
  -    W kategorii 10 – 13 lat:Katarzyna Biernacka (SP 5) – I miejsce
  Patrycja Wiśniewska (ChOK) – II miejsce
  Natalia Moś (ChOK), Agata Bulińska (SP 5) – III miejsce
  -    W kategorii 14 – 16 lat:
  Emilia Wichnowska (ChOK) – I miejsce
  Barbara Szmajchel (ChOK) – II miejsce
  Patrycja Pleskot (Gimnazjum w Głuchowie) – II miejsce
  Zespół MAŁGOŚKI (Gimnazjum w Głuchowie) – I miejsce
  Natalia Moś, Emilia Wichnowska (ChOK) – II miejsce
  Do Wojewódzkiego Przeglądu zostały zakwalifikowane n/w osoby:
  w kategorii 10 – 13 lat:  Katarzyna Biernacka
  w kategorii 14 – 16 lat: Emilia Wichnowska, Patrycja Pleskot i Barbara Szmajchel.
  Organizatorzy dziękują wykonawcom, instruktorom, publiczności a także młodym artystom ze Szkoły Podstawowej nr 3 za prezentację wspaniałego programu „Mini Playback Show”.
  Już teraz zapraszamy młodzież pow. lat 16 do wzięcia udziału w II części festiwalu „Śpiewajmy Razem”, który odbędzie się w dniu 13.04.2007r. Informacje o w/w festiwalu dostępne są w Zespole Szkół, Gimnazjum i Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Zapraszamy.
 • W dniu 22 lutego 2007 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej nadany został Pani Małgorzacie Kasprzyk „ Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju” – trzech synów Pani Małgorzaty odbywało zasadniczą służbę wojskową. Medal w imieniu Ministra MON wręczył Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu ppłk dypl. Jan Rynkiewicz. Uroczystość odbyła się w gabinecie Burmistrza Miasta, który wręczył wyróżnionej wiązankę kwiatów.
 • Władze miasta mając m.in. na względzie utrudnienia komunikacyjne wynikające z przejazdu  tranzytowego przez Chełmżę drogą wojewódzką nr 551 na kierunku z Bydgoszczy do Wąbrzeźna oraz planowaną w sąsiedztwie miasta budowę autostrady A1 z węzłami autostradowymi w Lisewie i Dźwierznie, widzą pilną potrzebę budowy obwodnicy miasta. Projektowana obwodnica otaczałaby Chełmżę od strony północnej, rozpoczynając swój przebieg w okolicach skrzyżowania drogi wojewódzkiej z Bydgoszczy z drogą krajową nr 1 w okolicach Kończewic, przecinałaby końcowy fragment ul. Dworcowej, ul. Chełmińskie Przedmieście, Trakt, drogę na Grzegorz, kolejną drogę na Nową Chełmżę i kończyłaby swój przebieg krzyżując się z ulicą 3-go Maja poza granicami miasta. Efektem takiego przebiegu byłoby przeniesienie ruchu tranzytowego, w tym transport buraka cukrowego w okresie kampanii buraczanej poza miasto.   
  Przewidziana jest aplikacja wniosku o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.  
 • Miasto Chełmża objęte jest opracowanym przez Ministerstwo Środowiska „Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych”, który to dokument określa zakres niezbędnych prac w zakresie poprawy gospodarki ściekowej, dzięki którym osiągnie się wymagany poziom oczyszczenia ścieków, przewidziany w unijnych dyrektywach. Już w 1990 roku na zlecenie ówczesnych władz miasta powstał „Program ogólny kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży”. Dokument ten  wskazywał kierunki rozbudowy kanalizacji, ale też odcinki, na których konieczna była jej wymiana.
  Jednakże w perspektywie kolejnych lat, wraz z rozbudową osiedli mieszkaniowych i terenów użytkowanych gospodarczo w Chełmży oraz wprowadzaniem do użytku nowych technologii i materiałów, zaistniała konieczność aktualizacji programu, tj. dostosowania go do obecnych potrzeb. Burmistrz Chełmży widząc potrzebę korekty wspomnianego programu ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie „Aktualizacji programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży”. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono ofertę wykonania przedmiotowego programu, złożoną przez firmę Pana Wiesława Mikołajczuka, Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno –Ściekowej „BIOBOX” ulica Polna 101, Toruń.  
  Przygotowane dokumenty będą podstawą do opracowania szczegółowych projektów budowlanych, na bazie których przygotowane zostaną wnioski aplikacyjne celem uzyskania dotacji na realizację inwestycji ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przewidzianych na lata 2007-2013. 
 • Władze miasta zleciły Pracowni Architektury i Urbanistyki „SEMI” z siedzibą w Toruniu przy ul. Broniewskiego 15/17 opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Chełmżyńskiego na odcinku od ul. Toruńskiej do plaży „Ustronie”. W założeniach jest kompleksowa modernizacja Bulwaru 1000-lecia z ulicami przyległymi, w tym m.in. wykonanie nowej nawierzchni, małej architektury, umocnienie nabrzeża. Ponadto w planach jest realizacja amfiteatru dla organizacji imprez plenerowych, wykonanie nowych pomostów oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Koszt wykonania koncepcji wynosi 10.000,00 zł, natomiast orientacyjny koszt realizacji rzeczowej inwestycji to ok. 500.000,00 zł .
   W chwili uruchomienia procedury aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 władze miasta będą ubiegały się o dofinansowanie realizacji w/w inwestycji środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku uzyskania środków unijnych, realizacja inwestycji nastąpi jeszcze w bieżącym roku, w przeciwnym razie, ze względu na ograniczone środki budżetu miasta, zostanie ona przesunięta na rok 2008.
 • Zakończyła się procedura tworzenia list przydziału mieszkań komunalnych na 2007 rok.  
  Listy osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Chełmży są wywieszone na tablicach ogłoszeń
  UM przy ulicy  gen. J. Hallera 2 i 19. Ponadto informacja o tym zamieszczona jest na stronie internetowej urzędu .  
 • W lutym MOPS rozdysponował 12,5 tony żywności ( mąka, kasza, makaron, ser ) z programu pomoc państwa w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 2005/2006”.  Źywność otrzymują rodziny o najniższych dochodach, kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. 
 •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż osoby niepełnosprawne , w tym również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą korzystać z dostosowanego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Odpłatność za wynajem samochodu wynosi 0,50 zł za kilometr oraz 5,00 zł za godzinę postoju.
 • W związku z aktywizacją zawodową bezrobotnych poprzez zatrudnienie w firmach ORION  i SHARP znacząco zmalała liczba osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłków okresowych korzysta obecnie 350 rodzin. Dla porównania w miesiącu grudniu 2006 r. uprawnionych do wspomnianego świadczenia było 461 rodzin.

                                                                          Sekretarz Miasta

                                                                    /-/ mgr Janusz Wilczyński

  Chełmża, dnia 28 lutego 2007 r.

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Luty 2007)

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook
 • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 6027 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.