Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z Ratusza - Styczeń 2007

 • W 2006 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego  zarejestrowano 171 małżeństwa, z tego 115 par zawarło związek małżeński w formie wyznaniowej, natomiast  40 par wg prawa cywilnego. Pozostałe 16 aktów małżeństw zostało sporządzonych poprzez wpis aktów małżeństw zawartych poza granicami kraju.
  Analizując częstotliwość zawierania związków małżeńskich wg miesięcy, zauważyć można, iż bardzo popularne są miesiące z literką “r”. Tak też w czerwcu zawarto 20 małżeństw, w sierpniu 29, we wrześniu 21, w październiku 19 i w grudniu 17 małżeństw.
  Liczba zarejestrowanych związków małżeńskich w porównaniu do 2005 roku wzrosła o 21.
  W 2006 roku w księdze urodzeń wpisano 453 akty urodzeń, z których 5 aktów sporządzono dla noworodków urodzonych poza granicami kraju.
  Liczba urodzeń zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży nie świadczy o przyroście ludności miasta Chełmży. Liczba ta odnosi się bowiem do faktu narodzin w miejscowym szpitalu. Tak też  24 % aktów sporządzonych w przedmiotowej księdze dotyczy dzieci z terenu gminy Chełmża, a 30 % to dzieci z miasta Chełmży. Pozostała liczba zgłoszonych narodzin noworodków dotyczy gmin ościennych, np. miasta Torunia, Wąbrzeźna, Grudziądza czy też gmin Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, Zławieś Wielka, Lubicz.
  Na uwagę zasługuje fakt, iż  liczba urodzeń noworodków w Szpitalu Powiatowym w Chełmży ciągle rośnie, a to ma swe odzwierciedlenie we wzroście przypadków rejestracji urodzeń  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży. W 2005 roku zarejestrowano 383 urodzenia, a w 2006 roku liczba ta wzrosła o 70.
  Liczba zgonów w porównaniu do 2005 roku zmalała o 11, gdyż w ubr. zarejestrowano 229 zgonów, a w 2005 roku 240. Z tego 4 akty zgonu sporządzono dla osób zmarłych poza granicami kraju.

 • W dniu 14 stycznia br. odbył się XV finał  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brało w nim udział 60 wolontariuszy. Na chełmżyńskiej scenie zagrały zespoły : Alarm  i Blues Band Japidos z Chełmży, Bez Nazwy z Chełmna i Butelka z Torunia. Gwiazdą XV finału WOŚP był zespół “Harlem”. O godz. 20.00 tradycyjne  światełko do nieba rozświetliło Rynek . Podczas  licytacji zebrano  kwotę 3.559, 99 zł., a w przeddzień imprezy mieszkańcy Chełmży oddali 42 litry krwi.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był koordynatorem zimowego wypoczynku dzieci  i młodzieży. Akcja “Białe Wakacje 2007” objęła uczniów z chełmżyńskich szkół i cieszyła się dużą popularnością. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, wycieczkach do teatru oraz korzystały z basenu. Zajęcia i atrakcje w czasie  ferii  zorganizowało  7  instytucji,  które  otrzymały  na  ten  cel  środki z budżetu miasta w wys. 14.300 zł. Wizytacja przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty potwierdziła, że zajęcia są zgodne z wcześniej podanym harmonogramem. Młodzi uczestnicy mieli zapewnioną profesjonalną opiekę i urozmaicone posiłki.
  W sumie w akcji “Białe Wakacje 2007” uczestniczyło 473 dzieci w wieku szkolnym. 

 • W miesiącu styczniu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował pomoc dla najuboższych. W ramach programu „Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 2005/2006” rozdysponowano 8 ton żywności ( mleko, mąka, ryż, makaron). Ponadto MOPS we współpracy z Międzynarodową Chrześcijańską Organizacją Charytatywną „Samaritan's Purse” przekazał dzieciom z   rodzin  o   niskich   dochodach paczki, które zawierały słodycze, maskotki i inne upominki. Przekazanie paczek odbyło się w Klubie pod Ratuszem i było poprzedzone krótkimi występami artystycznymi dzieci.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż osoby bezdomne mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej oraz Policji w celu uzyskania zakwaterowania w hotelu przy ul. 3 Maja 18.

 • Starostwo Powiatowe ogłosiło otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego Pełny tekst ogłoszenia wraz z wzorem oferty znajduje się na stronie internetowej www. powiattorunski.pl (organizacje pozarządowe, ogłoszenia o konkursach) lub do odbioru w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu ( V piętro pokój nr 163) . Do konkursu mogą przystąpić stowarzyszenia sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe i inne instytucje pożytku publicznego . Termin składania ofert upływa 7 lutego br.

 • Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta informuje mieszkańców Chełmży, iż 31 grudnia 2007 r. upływa ostateczny termin wymiany dowodów książeczkowych na nowe.

 • W związku z wygaśnięciem mandatu radnego w Chełmży Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Chełmży na dzień 4 marca 2007 r. w okręgu Nr 4 dla wyboru jednego radnego.
  Okręg wyborczy Nr 4 obejmuje swoim zasięgiem  ulice: Sikorskiego numery parzyste od nr 16 do nr 28, nieparzyste od nr 25 do nr 35, Mickiewicza numery nieparzyste od nr 1 do nr 9 , parzyste od nr 2 do nr 6, Paderewskiego.
   Zgodnie z kalendarzem wyborczym, tj. do 15 stycznia 2007 r. 6 komitetów wyborczych   dokonało   zawiadomienia   Komisarza   Wyborczego   w   Toruniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego. Są to komitety: KWW Rudolfa Franciszka Szymańskiego, KWW Marka Łubkowskiego, KWW Marii Głuszak, KWW Wojciecha Cabaja, KWW Wojciecha Lewandowskiego oraz KWW Mariusza Kałużnego.
   Do 2 lutego 2007 r. do godz. 24:00 pełnomocnicy wyborczy tych komitetów mogą zgłaszać  Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmży listy kandydatów na radnego. Siedziba MKW mieści się w Urzędzie Miasta Chełmży przy ul. Gen.J.Hallera 2 pokój nr 8. Szczegółowy harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach internetowych 
  www.chelmza.pl oraz bip.chelmza.pl.
   Głosowanie odbędzie się 4 marca 2007 r. w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Chełmży w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Gen. J. Hallera 21 w godz. od 6:00 do 20:00.

 • Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony ogłoszony przez Burmistrza Miasta na świadczenie usługi polegającej na strzeżeniu budynków i mienia Urzędu Miasta Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 2 w okresie od 1 stycznia 2007 roku do  31 grudnia 2008 roku, na podstawie jedynego kryterium jakim była cena (stawka 1 roboczogodziny netto). Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta powyższej usługi złożona za stawkę 1 roboczogodziny netto w wysokości 3,50 zł przez Agencję Ochrony Osób i Mienia „Taurus” s.c., z siedzibą w Chełmży, ul. P. Skargi 13.

 • W dniach 18 – 19 stycznia br. zakupiony został kamień łamany „melafir” o frakcji od 0-31,5 mm z firmy „Drobud”, który został następnie przewieziony na ulice Depczyńskiego, Konopnickiej oraz Malewskiego, obecnie prowizorycznie utwardzonych żużlem. Spowodowało to polepszenie ich stanu poprzez zasypanie występujących w nich największych zaniżeń.

 • W drugiej połowie miesiąca stycznia br. rozpoczęte zostały prace związane z przycinaniem i usuwaniem drzew stwarzających zagrożenie. Łącznie  pracami objętych zostanie:
  – przycinka - 80 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach: gen.W.Sikorskiego, Rynek, T.Kościuszki, Park Wilsona, H.Sienkiewicza, Bulwar 1000-lecia, ks.P.Skargi, S.Moniuszki i B.Głowackiego,
  – wycinka - 37 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach: Bulwar 1000-lecia, gen.W.Sikorskiego, Rynek, H.Sienkiewicza, 3 Maja, ks.P.Skargi, Dworcowej, W.Witosa, T.Kościuszki, B.Głowackiego, S.Moniuszki i Buczek.
     Wykonawcą prac jest firma P.H.U. „ALDOM” s.c. z Torunia, zgodnie z zawartą umową na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w latach 2006-2008 r.  Zakończenie powyższej usługi planuje się w terminie  do dnia 10 lutego br.   

 • W dniu 28 grudnia 2006r. na sesji Rady Miejskiej Chełmży podjęta została uchwała Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.
  W uchwalonym budżecie Miasta Chełmży na 2007 rok ustalono dochody w wysokości 30.782.672,00, zaś wydatki w wysokości 33.760.078,00, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.021.500,00.
  Deficyt budżetowy na 2007 rok wynosi 2.977.406,00, w tym źródła pokrycia deficytu:
  - kredyt krajowy - 2.577.406,00
  - pożyczki krajowe - 400.000,00
  Określono rezerwę ogólną i celową w wysokości 271.100,00.
  W roku 2007 planowane są spłaty zobowiązań w wysokości – 1.366.904,00, w tym:
  - spłata kredytów i pożyczek – 1.066.904,00
  - spłata odsetek – 300.000,00
  Określone zostały także następujące wielkości wybranych dochodów, wydatków, dotacji i innych planów finansowych:
  - limit wydatków na inwestycje wieloletnie w wysokości 7.315.000,00,
  - wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej oraz zadania współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego     w wysokości 450.000,00,
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 180.000,00,
  - plan przychodów w wysokości 5.360.949,00 i wydatków w wysokości 5.414.308,00 zakładów budżetowych,
  - dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 1.837.600,00,
  - dotację dla instytucji kultury w wysokości 740.000,00, w tym dotację na inwestycje w wysokości 40.000,00.

                                                                        Burmistrz Miasta

                                                                  /-/ mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia 30 stycznia 2007 r.

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Styczeń 2007)

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl