Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 26 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Marii, Joanny, Sandry

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - Grudzień 2006
 •  W dniu 15 grudnia br. komisja przetargowa, powołana przez Burmistrza Miasta, przeprowadziła III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Chełmży, przy ulicy Widokowej 1, Widokowej 6 oraz Pensjonatowej 2. Na przetarg zostało wpłaconych 10 wadiów. W wyniku przeprowadzonego przetargu w/w działki znalazły nabywców.
 • W tym rejonie miasta, gmina posiada jeszcze 4 działki, które czekają na nabywców i zostaną wystawione na przetarg w pierwszej połowie 2007 roku.

 • Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastowskiej. Polega ona na budowie 225,00mb sieci kanalizacji sanitarnej Ř 200 mm oraz 55,00 mb przykanalików Ř 150 mm z rur kamionkowych dwustronnie szkliwionych.

  Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” sp. z o.o. w Chojnicach, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt realizacji inwestycji to 122.630,00zł brutto. Inwestycja ta ma na celu sukcesywną likwidację indywidualnych szamb poprzez zastąpienie ich podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych do miejską siecią kanalizacji sanitarnej.

 • W przetargu ogłoszonym przez Burmistrza Miasta na prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim jako wykonawcę wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży. Umowa z w/w firmą została zawarta na okres dwóch lat, tj. na lata 2007 i 2008. Koszt świadczenia przedmiotowej usługi w jednym roku wyniesie 113.420,00zł brutto z VAT.
 • W dniu 6 grudnia 2006r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej Chełmży w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. Zgodnie z uchwałą koszt dostawy 1m3 wody dla gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, przemysłu, gastronomi i handlu wyniesie 2,10 zł netto, a koszt odprowadzania 1m3 wyniesie 3,18zł netto. Do przedmiotowych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 7%. Nowe taryfy będą obowiązywać w okresie od 1 lutego 2007r. do 31 stycznia 2008r. Ponadto wzorem lat ubiegłych do każdego metra dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków gmina wprowadziła dopłatę do wody w wysokości 0,16zł netto i do ścieków w wysokości 0,23zł netto. W związku z tym realny koszt dostarczania 1 m3 wody dla gospodarstw domowych wyniesie 1,94zł netto, a koszt odprowadzania 1m3 ścieków wyniesie 2,95zł netto. Kopie uchwały można odebrać w Urzędzie Miasta Chełmży w pokoju nr 17.

 • W związku z nadejściem okresu zimowego, kolejny już raz rozpoczęły się prace związane z równaniem dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul.3 –go Maja oraz częściowo w ulicy Spacerowej i Turystycznej. Powyższe prace mają na celu doraźne poprawienie stanu technicznego dróg o nawierzchni żużlowej. W/w usługę wykonał Zakład Drogowo-Budowlany z Rogowa.

 • Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony ogłoszony przez Burmistrza Miasta na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu płatnego obszaru parkowania pojazdów oraz pobierania opłat w mieście Chełmży w okresie od 02.01.2007r. do 31.12.2008r. Na wykonawcę wspomnianych usług wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pana Macieja Neumanna, ul.Chrobrego 12 Chełmża.

 • Znane są również wyniki przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta na utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2007-2008. Najlepszą ofertą okazała się oferta przedstawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. ul.Toruńska 1, Chełmża.

 • W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży, wybrana została oferta Zakładu Usług Komunalnych inż.Roman Pilarski ul.Pocztowa 3/9, 89-100 Nakło nad Notecią .

 • W wyniku wyborów samorządowych do rady powiatu został wybrany p. Dariusz Meller, któremu powierzono stanowisko wicestarosty od dnia 24.11.2006 r. Pan Dariusz Meller pełnił funkcję wicedyrektora Gimnazjum nr 1 w Chełmży, w związku z czym dyrektor Gimnazjum Nr 1 powołał wicedyrektora, którym od dnia 1 grudnia 2006 r. został p. Jacek Górtowski. Pan Górtowski pracuje w Gimnazjum nr 1 od 1.09.2000 r. jako nauczyciel informatyki i matematyki. Jest autorem programu TIK ( Technologia Informacyjna w nauczaniu matematyki ) i jednym z współtwórców sukcesów Gimnazjum nr 1 w wojewódzkich olimpiadach matematycznych.

 • W dniu 6.12.2006 r. w Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej 12 odbyło się uroczyste rozdanie paczek dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Miejskiej oraz osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wśród zaproszonych gości była p. Teresa Nowicka- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, która złożyła wszystkim obecnym życzenia zdrowia i spokoju z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczyła również kierownik MOPS-u p. Marta Radusiewicz i p. Barbara Tutak. Oczywiście nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który przybył z dalekiej Laponii, mimo braku odpowiedniej śnieżnej aury, aby osobiście wręczyć upominki dla 400 dzieci. Milusińscy pozowali do wspólnego zdjęcia ze Świętym Mikołajem, a chcąc wkupić się w jego łaski i otrzymać podarek recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Groźny wygląd Mikołaja wystraszył niektóre dzieci, szybko jednak zjednał sobie dzieci wręczając im prezenty. Spotkanie upłynęło w radosnym nastroju. Dzieci żegnały się z przemiłym gościem z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku.

 • Miesiąc grudzień to czas spotkań wigilijnych, w których uczestniczą przedstawiciele władz miasta. W dniach 5 i 6 grudnia br. spotkanie opłatkowe dla swoich członków zorganizował Polski Związek Emerytów i Rencistów. W spotkaniu uczestniczył Jerzy Czerwiński- Burmistrz Miasta i Mirosław Graczyk – Starosta Toruński.

  Natomiast w dniu 14 grudnia br. odbyły się wigilijne spotkania kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także emerytów i rencistów pracujących wcześniej w Urzędzie Miasta Chełmży. To ostatnie miało miejsce w Sali Mieszczańskiej Ratusza. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele władz miasta. Był to czas na wspomnienia , a także składania życzeń świąteczno-noworocznych.

 • W dniu 18 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i bezdomnych z udziałem władz Miasta Chełmży i pracowników MOPS. Uroczystość odbyła się w restauracji „Łoza”. Oprócz poczęstunku, na który złożyły się potrawy wigilijne, każdy uczestnik otrzymał upominek.

 • W miesiącu grudniu MOPS rozdysponował wśród najuboższych rodzin 7 ton żywności ( mleko, mąka, makaron, ryż ) z Programu „Pomoc państwa w zakresie dostarczania żywności dla najuboższej ludności UE 2005/2006”.

 • W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych w miesiącu grudniu 2006 roku dział świadczeń rodzinnych wypłacił dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci, które w miesiącu wrześniu rozpoczęły przygotowanie przedszkolne. „Wyprawkę dla 95 dzieci uczęszczających do „zerówek” odebrali rodzice pobierające świadczenia rodzinne. Ponadto od miesiąca lutego 2006 roku dział świadczeń rodzinnych wypłaca tzw. „becikowe” ( świadczenie , niezależne od dochodów rodziny). Miesięcznie po świadczenie zgłasza się ok. 10 rodzin. Miesiąc grudzień br. był rekordowy, gdyż wypłaconych zostało 22 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

 • W dniu 29 listopada b.r. w Urzędzie Miasta Chełmży odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania. W posiedzeniu, któremu przewodniczył z-ca burmistrza Marek Kuffel wzięli udział przedstawiciele UM, komisariatu Policji, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP, ZGK Sp z o.o. , ZGM Sp. z o.o. , ZW i K. Na posiedzeniu omówiono stan przygotowań służb miejskich do zapewnienia normalnego funkcjonowania miasta w trudnych warunkach zimowych. Szczególną uwagę zwrócono na egzekwowanie odśnieżania wielkogabarytowych dachów obiektów użyteczności publicznej Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i administratorach budynków. Ustalono również sposób postępowania w przypadku stwierdzenia ogniska „ptasiej grypy” na terenie miasta.

 • W dniu 5.12.2006 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z osobami realizującymi program „ Bezpieczna Chełmża” zorganizowała warsztaty pt. „Uzależnienie jako choroba.” Warsztaty odbyły się w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta i dotyczyły uzależnienia wśród młodzieży. Szkolenie przeprowadził instruktor terapii uzależnień p.Michał Dąbkowski a uczestnikami byli : pedagodzy szkolni, przedstawiciele Policji, pracownicy socjalni oraz dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej. Głównym tematem było jak nauczyć rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące na zażywanie alkoholu oraz gdzie znaleźć pomoc. Ponadto poinformowano do czego może doprowadzić długotrwałe spożywanie alkoholu. Poruszony został problem dzieci, które są w rodzinie alkoholowej, w jaki sposób radzą sobie w tak specyficznych warunkach. Terapeuta przedstawił objawy abstynencyjne choroby alkoholowej, wyjaśnił pojęcia związane z alkoholizmem.

                                                                        Burmistrz Miasta

                                                                  /-/ mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia 29 grudnia 2006 r.

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Grudzień 2006)

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook
 • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 6304 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.