Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z Ratusza - Listopad 2006
 
 • W listopadzie br. oddana została do użytku sieć oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Górna w ulicach: Depczyńskiego, Malewskiego i Władysławskiego. W wyniku realizacji inwestycji zainstalowano 20 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, w tym 5 słupów z oprawami typu parkowego. Wykonawcą robót, jak już wcześniej informowaliśmy była firma ELTRANS z Gniezna. Wartość wykonanych robót wyniosła 71.817 zł. Zrealizowana inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budynków zlokalizowanych przy wspomnianych ulicach, jak i użytkowników jezdni.
 • Trwają prace związane z przedłużeniem alei spacerowej nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony plaży przy ul. Kościuszki ( teren dawnego ośrodka wypoczynkowego „Stolbudu”). Roboty wykonuje firma ALDOM z Torunia, zajmująca się utrzymaniem terenów zieleni miejskiej. W ramach tegorocznego etapu wykonana zostanie aleja o długości 250 mb, obustronnie wytyczona obrzeżami betonowymi, o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Wartość robót wyniesie 18.300 zł . Termin zakończenia prac upłynie 10 grudnia br. Wspomniane prace kontynuowane będą również na wiosnę, dzięki czemu nowa alejka nad jeziorem osiągnie wysokość ulicy Spacerowej.
 • W przetargu ogłoszonym przez Burmistrza Miasta na prowadzenie zimowego utrzymania ulic, placów i chodników na wykonawcę usługi wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży. Umowa z w/w firmą została zawarta na dwa sezony zimowe 2006/07 i 2007/08, a usługa winna być świadczona od 15 listopada do 15 kwietnia w każdym sezonie. Zimowe utrzymanie ulic w każdym sezonie będzie prowadzone do kwoty maksymalnej 250 tyś. zł.
 • W najbliższym czasie, jeszcze do końca bieżącego roku przeprowadzonych zostanie kilka procedur przetargowych związanych z utrzymaniem miasta. Wymienić tutaj należy m.in.:
  - przetarg na utrzymanie targowiska miejskiego i szaletów miejskich w latach 2007-2008,
  - przetarg na prowadzenie płatnych parkingów w strefie płatnego parkowania w latach 2007-2008,
  - przetarg na ochronę budynków i mienia Urzędu Miasta w latach 2007-2008,
  - przetarg na remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w latach 2007-2008,
  - przetarg na utrzymanie dróg gminnych ( drobne remonty chodników i jezdni z kostki kamiennej, malowanie oznakowanie poziomego, wymianę znaków) w latach 2007-2008.
  Wszystkich zainteresowanych szczegółami związanymi z organizowanymi przetargami prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta, tel. (056) 675 22 91 w. 38. Jednocześnie wyniki wspomnianych przetargów będą na bieżąco prezentowane na łamach prasy.
 • W dniu 21 listopada 2006 roku podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmży, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Depczyńskiego, Malewskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Piastowska w Chełmży”. WFOŚiGW udzielił pożyczki na w/w przedsięwzięcie w wysokości 381.000,00. Wartość całkowita inwestycji wynosi 1.611.000,00.
 • W dniu 15 listopada br. Zarządzeniem Nr 108/FK/06 przyjęty został projekt budżetu Miasta Chełmży na 2007 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. Projekt ten przekazany został Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu. Ustalone zostały prognozowane dochody w wysokości 30.782.672,00, zaś wydatki w wysokości 33.476.578,00, co daje deficyt budżetowy w wysokości 2.693.906,00.
  A zatem wskaźnik deficytu do dochodów wynosi 8,8%. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na rok 2007.

Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane

wykonanie

2006r.

Wskaźnik

struktury

%

Budżet

2007r.

Wskaźnik

struktury

%

Wskaźnik

dynam.

%

I

Dochody ogółem

29.885.024

100

30.782.672

100

3,0

1.

dochody własne

12.500.023

41,8

14.056.000

45,7

12,5

2.

subwencje

8.566.720

28,7

8.979.744

29,2

4,8

3.

dotacje celowe

8.818.281

29,5

7.746.928

25,1

-12,2

II

Wydatki ogółem

33.122.607

100

33.476.578

100

1,1

1.

wydatki bieżące

30.069.997

90,8

30.970.578

91,2

1,5

2.

wydatki majątkowe

3.052.610

9,2

2.956.000

8,8

-3,2

III

Wynik finansowy

- 3.237.583

-

- 2.693.906

-

-16,8

 

deficyt “-“

3.237.583

-

2.693.906

-

16,8

IV

Finansowanie

3.237.583

-

2.693.906

-

16,8

V

Przychody

4.869.703

100

3.760.810

100

-22,8

1.

przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

3.501.662

71,9

3.210.810

85,4

-8,3

2.

nadwyżka

695.483

14,3

550.000

14,6

-20,9

3.

inne przychody

672.558

13,8

-

-

 

VI

Rozchody

1.632.120

100

1.066.904

100

-34,6

1.

spłata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów

1.632.120

100

1.066.904

100

-34,6

VII

Stan zadłużenia Miasta na 31.12.2006 r.

6.131.404,29

-

7.758.406,29

-

26,5

VIII

Kwota długu publicznego

6.131.404,29

-

7.758.406,29

-

26,5

IX

Wskaźnik kwoty długu publicznego do dochodów

(max.60%)

20,51

-

25,20

-

22,86

X

Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych

spłat kwot udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów (max 15%)

6,29

-

4,44

-

-29,4

Jak z danych tabeli wynika projektowane dochody na rok 2007 wzrastają o 3%.
Na ten wzrost wpływ ma przede wszystkim wzrost, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do budżetu przyjęto wpływy w wysokości szacowanej przez Ministra Finansów.
Z przedstawionych danych wynika, że poniesienie wydatków na zaplanowanym poziomie przy możliwościach dochodowych Miasta spowodowała zaplanowanie tak dużego deficytu budżetowego. Źródłem pokrycia tego deficytu będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Ich wysokość to kwota 3.210.810,00. Z tej kwoty 516.904,00 to planowane kredyty i pożyczki  do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przypadające do spłaty w roku 2007 raty kredytów i pożyczek wyniosą 1.066.904,00, zaś koszty obsługi długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) szacuje się na kwotę 300.000,00. A zatem łączna kwota przypadająca do spłaty (z tytułu rat kredytów, pożyczek i odsetek wyniesie 1.366.904,00, co stanowi 4,44% ogółu dochodów zaplanowanych na ten rok (max. wskaźnik, którego nie wolno przekroczyć wynosi 15%).
Zakłada się na koniec roku 2007 dług publiczny w wysokości 6.131.404,29, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 20,51% (max. wskaźnik, którego nie wolno przekroczyć wynosi 60%). Ustala się wydatki na inwestycje w wysokości 2.956.000,00, co stanowi 8,8% wydatków ogółem. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i  Funduszy Spójności Unii Europejskiej oraz zadania współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 450.000,00. 

 • W miesiącu październiku br. MOPS rozdysponował wśród najuboższych rodzin 8 ton żywności ( mleko, mąka, cukier, makaron, kasza, ryż, sery ) z programu pomoc państwa w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2005/2006”.
 • W ramach ogólnopolskiego programu „Akademia podziel się posiłkiem” w dniu 28 października br. przeprowadzono zbiórkę żywności w chełmżyńskich placówkach handlowych. Przeprowadzili ją wolontariusze z miejscowego Gimnazjum Nr 1 w Chełmży. Zebrane produkty trafiły do stołówki szkolnej i weszły w skład przygotowywanych posiłków dla młodzieży z Gimnazjum Nr 1.
 • W związku ze zbliżającym się okresem zimowym istnieje możliwość zakwaterowania osób bezdomnych w hotelu Ośrodka Sportu i Turystyki przy ul. 3 Maja 18. Zainteresowani winni się zgłosić u pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. gen. J. Hallera 19.
 • W miesiącu listopadzie br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży rozdysponował dla 25 najbardziej potrzebujących rodzin drewno opałowe.
 • Zespół Wokalno -Teatralny „ Śpiewograjki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Chełmży pod kierunkiem p. Marzanny Matyasik wygrał ogólnopolski konkurs pt.: „Prezent na urodziny Mozarta”, organizowany przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie. Młodzi artyści w osiemnastoosobowym składzie nagrali film poetycko – biograficzny do muzyki Amadeusza, w pięknych wnętrzach salonu wystawowego STYL _ MEBLE w Chełmży, przy ul. Paderewskiego, występując w kostiumach i z rekwizytami z epoki. Finał wzbogacony prezentacją multimedialną odbył się 22 czerwca br. w Warszawie. Główną nagrodę zrealizowano stosunkowo niedawno, bo w dniach 13 –17 listopada 2006r., a była nią wycieczka śladami kompozytora do Wiednia, Linzu i Salzburga.
 • Olbrzymim sukcesem zakończył się finał wojewódzki w unihokeju chłopców szkół gimnazjalnych , który rozegrany został w Toruniu w dniu 9 listopada 2006 roku. Reprezentacja Gimnazjum nr 1 z Chełmży wywalczyła w nich bezapelacyjnie pierwsze miejsce.
 • W dniu 9 listopada 2006 r. w Gimnazjum nr 24 w Toruniu odbył się finał wojewódzki  w unihokeju chłopców. W zawodach wzięły udział najlepsze unihokejowe reprezentacje z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza oraz Brodnicy. W większości były to szkoły mające statut gimnazjów sportowych. W tej doborowej stawce drużyna Gimnazjum nr 1 z Chełmży wywalczyła bezapelacyjnie pierwszą lokatę wygrywając z wszystkimi rywalami. Zwycięstwo w turnieju było możliwe, gdyż ekipa tworzyła zgrany rozumiejący się oraz wspierający się kolektyw. Grała bardzo ambitnie, z wielką wolą zwycięstwa oraz dużym poświęceniem. Na słowa uznania zasłużyła cała drużyna , która wystąpiła w następującym składzie: Konrad Strzyżewski- bramkarz, Maciej Gil, Patryk Walczak, Jakub Sulecki, Dariusz Kwiatkowski, Witold Brudniak, Szymon Kuffel, Wojciech Czerwiński oraz Wojciech Życiński. Opiekunem drużyny był Jacek Wyborski.

                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                      /-/ mgr Jerzy Czerwiński

  Chełmża, dnia 28 listopada 2006 r.

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Listopad 2006)

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl