Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z Ratusza - Wrzesień 2006
  • W dniu 19 września br. nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Nowoczesne Technologie Informatyczne sp. z o.o. z Warszawy, wyłonionej w drodze przetargu, w celu realizacji sieci monitoringu wizyjnego centrum miasta. Termin realizacji przedsięwzięcia zawarty w umowie przewiduje zakończenie zadania do 17 października br. Wartość umowy zawartej z miastem opiewa na kwotę 198 tyś. zł. W ramach zadania wykonane zostanie centrum dozoru systemu w Komisariacie Policji przy ul. Sądowej oraz zainstalowanych zostanie 5 kamer przekazujących sygnał wizyjny drogą radiową za pośrednictwem układu anten i nadajników. Monitoringiem objęte zostaną ulice Chełmińska, Rynek i Sikorskiego oraz częściowo Hallera, Rynek Garncarski, Rybaki, okolice cmentarzy, Sienkiewicza i Mickiewicza. Jak przewiduje Burmistrz Miasta, Jerzy Czerwiński, realizacja wspomnianego zadania jest pierwszym etapem budowy kompleksowego systemu monitoringu miasta, obejmującego docelowo około 16 kamer obejmujących swym zasięgiem najistotniejsze pod względem bezpieczeństwa publicznego miejsca naszego miasta. Rozbudowa systemu prowadzona będzie w oparciu o opracowaną w roku bieżącym koncepcję monitoringu wizyjnego miasta.

Ogłoszony został przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w trzech rejonach miasta, tj. na osiedlu przy ul. Górnej w ulicach Depczyńskiego i Malewskiego, na osiedlu przy ul. Wyszyńskiego w ulicach Groszkowskiego i Wryczy oraz w ul. Piastowskiej. Kosztorys inwestorski zadania opiewa na kwotę ok. 1,6 mln zł, natomiast ostateczna wartość znana będzie po zakończeniu procedur przetargowych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2006-2007 i w znacznym stopniu finansowana będzie z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

W dniach 15-16 września br. na terenie miasta miała miejsce kolejna edycja akcji “Sprzątanie świata –Polska”. Jak co roku najliczniej w akcji wzięły udział dzieci i młodzież szkolna. Łączna liczba uczestników wyniosła 1000 osób. Akcją oczyszczania objęto tradycyjnie tereny wokół Jeziora Chełmżyńskiego i Jeziora Archidiakonka, wzdłuż ulic Polnej, Dworcowej, Chełmińskie Przedmieście, Bydgoskiej, Trakt i Wyszyńskiego.

Zebrano łącznie 26 m3 odpadów. Oprócz akcji w terenie , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs plastyczny poświęcony tematyce ekologicznej. W konkursie wzięło udział 144 uczestników, wśród których wyróżnienia i nagrody otrzymało 31 osób. Całkowity koszt akcji wyniósł 1.861 zł.

Kontynuowane są prace remontowe związane z poprawą stanu technicznego chodników w mieście. Po zakończeniu remontu chodnika przy ul. Sienkiewicza o wartości ok. 35 tyś zł , zorganizowany został kolejny przetarg na remonty chodników, które będą wykonane jeszcze w roku bieżącym. W wyniku przetargu wykonanie remontów powierzono lokalnej firmie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży. W pierwszej kolejności wykonywany jest remont chodnika przy ul. Paderewskiego, a następnie remontowi poddane będą chodniki przy ul. Strzeleckiej i Szewskiej. Łączny koszt wspomnianych remontów wyniesie ok. 52 tyś zł. Wszystkie wspomniane chodniki zyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK.

W miesiącu wrześniu dział świadczeń rodzinnych wydał ok. 3.150 decyzji w sprawie przyznania świadczeń na nowy okres zasiłkowy. Decyzje dotyczą zarówno zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych jak i zasiłków pielęgnacyjnych. Jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego czyli tzw. “wyprawka”. Dodatek ten w wysokości 100 zł otrzymało każde dziecko uprawnione do pobierania zasiłku rodzinnego, które podjęło naukę w szkole. W miesiącu wrześniu łącznie na świadczenia rodzinne wydano ok. 400 tys. zł.

W miesiącu wrześniu MOPS rozdysponował 10 tys. kg żywności ( mleko, mąka, kasza, ryż, ser, cukier, makaron) z programu pomoc państwa w ramach programu “ Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 2005/2006”.

Z dniem 1 października br. wzrastają kryteria dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 477 zł , dla osoby w rodzinie 351 zł. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł. ( Dz. U. Nr 135 z 27 lipca 2006 r. poz. 950 ).

 

W placówkach oświatowych tj. szkołach i przedszkolach rozpoczęto rok szkolny 2006/2007. W klasach pierwszych szkoły podstawowej rozpoczęło naukę 167 dzieci, w gimnazjum w klasach pierwszych rozpoczęło naukę 186 dzieci. Do przedszkoli uczęszcza 286 dzieci w tym w oddziałach “zerowych” 164 dzieci. Liczba uczniów w szkołach podstawowych : 1081, natomiast w Gimnazjum nr 1: 566.

Wakacje to okres intensywnego przygotowania bazy materialnej do nowego roku szkolnego. W roku bieżącym remonty miały większy zakres aniżeli w roku ubiegłym.

Najpoważniejsze zadanie zostało zrealizowane w Gimnazjum nr 1 w Chełmży tj. wymiana okien w sali gimnastycznej i okna w budynku głównym od strony ulicy : łącznie 85 sztuk. Ponadto pomalowano pomieszczenia pionu kuchennego, wymieniono oświetlenie oraz podłogi w dwóch salach lekcyjnych.

W Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzono malowanie sali gimnastycznej, renowację parkietu. Przeprowadzono remont pionu kuchennego i sanitariatów.

W Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzono malowanie i renowację parkietu w auli szkolnej oraz malowanie pionu żywieniowego.

W Szkole Podstawowej nr 5 przeprowadzono malowanie klatek schodowych oraz wymianę 2 drzwi głównych.

W Przedszkolu nr 1 wykonano malowanie pomieszczeń kuchennych, zakupiono wykładzinę dywanową do sal uczniowskich.

W Przedszkolu Miejskim nr 2 wymieniono 5 okien i parapetów oraz pomalowano pion kuchenny, szatnie i inne pomieszczenia. Wiele z wymienionych prac przeprowadzono we własnym zakresie.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą “Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych” 4 szkoły otrzymały 16 zestawów komputerowych i wielofunkcyjne urządzenia sieciowe na łączną kwotę 58.755,69 .

W miesiącu marcu 2006r. Burmistrz Miasta Chełmży zgłosił wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki o przyznanie środków na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Jest to program pilotażowy trwający 2 lata. Po dwóch latach będzie to przedmiot obowiązkowy. Środki na ten cel zostały przyznane przez ministerstwo, a tym samym pozwoliło to na przystąpienie do programu.

Nauczanie języka angielskiego, stanowiące element kształcenia zintegrowanego, będzie odbywało się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w oddziale. Wobec czego od dnia 01 września br. w klasach pierwszych wprowadzono po 2 godziny dla oddziału nauczania języka angielskiego tj. w SP nr 2 – 2 oddziały , SP nr 3 - 3 oddziały, SP nr 5- 2 oddziały.

Do nauki języka angielskiego zatrudniono nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami.

W dniu 14 września 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie świeżo wyremontowanej pływalni. Pływalnia służyć ma przede wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, jak również pozostałym mieszkańcom Chełmży. W godzinach przedpołudniowych nieodpłatnie korzystać będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, natomiast w godzinach popołudniowych odpłatnie wszyscy miłośnicy pływania.

Basen będzie czynny w dni robocze od 7.00-22.00, a w sobotę i niedzielę od 8.00-18.00.

CENNIK PŁYWALNI KRYTEJ

Bilety jednorazowe: Bilet normalny – 5 zł/1 h Bilet ulgowy – 3 zł/1 h (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych,          studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne)Bilet dziecięcy ( do 7 lat ) – 2 zł/1 h

Karnety (10 wejść): Karnet normalny – 45 zł Karnet ulgowy – 27 zł Karnet dziecięcy – 18 zł

 

Wynajęcie basenu (max. 30 osób) – 120 zł/1 h

IV. Zniszczenie lub zagubienie kluczyka od szafki – 30 zł

 

W związku z dużym zainteresowaniem turystyką rowerową mieszkańców Chełmży w dniu 9 września 2006 r. odbył się IV Rajd Rowerowy zorganizowany przez Burmistrza Miasta Chełmży. Rajd zakończył sezon turystyczny 2006 r w Chełmży. Trasę liczącą 35 km przejechało 43 uczestników. Trasa rajdu jest zapisana w przewodniku - "Chełmża na weekend" pn. "Spotkanie z ceramicznym Krzyżakiem". Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali upominki. W przyszłym roku, podczas otwarcia sezonu turystycznego, planowany jest rajd na trasie 70 kilometrów .

Burmistrz Miasta informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ) przy sporządzeniu aktu urodzenia w USC odpis tego aktu zostanie przekazany do ewidencji ludności organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko przebywa celem zameldowania na pobyt stały. Po upływie jednego miesiąca od daty zameldowania będą mogli uzyskać w ewidencji ludności informację o nadanym dziecku numerze PESEL. Zasada ta nie dotyczy przypadków wpisania zagranicznych aktów urodzenia do polskich ksiąg. Przy umiejscawianiu zagranicznych aktów urodzenia kierownik USC przekazuje każdorazowo zainteresowanym osobom informację, że wpisanie tego aktu nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu tj. zameldowaniem i nadaniem numeru ewidencyjnego PESEL osoby, której akt dotyczy. Osoby urodzone i zamieszkałe za granicą dopełniają obowiązku meldunkowego na formularzach meldunkowych po przyjeździe do Polski.

We wrześniu 2006 roku została utworzona sekcja tenisa stołowego działająca przy ChTW 1927. Drużyna będzie brała udział w rozgrywkach VI ligi kujawsko- pomorskiej tenisa stołowego. Burmistrz Miasta w ramach popularyzacji sportu ufundował stół tenisowy, który będzie służył młodym adeptom sztuki tenisa. Oficjalne przekazanie stołu nastąpi w dniu 7 października 2006 r, podczas rozpoczęcia rozgrywek ligi tenisa stołowego o Mistrzostwo Chełmży.

                                                                                   Burmistrz Miasta

                                                                            (-) mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia 29 września 2006

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Wrzesień 2006)

drukuj całą stronę

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl