Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z Ratusza - Maj 2006
Zakończone zostały prace nad koncepcją monitoringu wizyjnego miasta. W dniu 25 maja br. z inicjatywy Burmistrza Miasta odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie z udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży poświęcone omówieniu wspomnianej koncepcji oraz ustaleniu harmonogramu realizacji i wdrożenia systemu monitoringu. Koncepcja monitoringu opracowana została na zlecenie Burmistrza Miasta przez firmę ELPRO z Inowrocławia, wyłonioną spośród 6 zainteresowanych wykonaniem tego opracowania firm. Koncepcja monitoringu zakłada wykorzystanie technologii bezprzewodowej, za którą przemawiają niższe koszty eksploatacji, większa elastyczność w zakresie rozbudowy , jak i potencjalna mobilność kamer. W ramach pierwszego etapu budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta zainstalowanych zostanie 5 kamer oraz wykonane zostanie centrum nadzoru wyposażone w komputer do obróbki i rejestracji cyfrowej obrazu, rejestrator z multipleksem, 3 monitory LCD i urządzenia odbiorcze. Centrum nadzoru zlokalizowane zostanie w Komisariacie Policji przy ul. Sądowej. W pierwszym etapie monitorowaniem objęty zostanie rejon ulic Chełmińskiej, Rynek i Sikorskiego oraz część ulic przyległych tj. Rybaki, Łazienna, Kopernika, Rynek Garncarski, gen. Hallera, Mickiewicza i Sienkiewicza. Docelowo system monitoringu obejmie 16 kamer obrotowych. Realizacja pierwszego etapu przewidziana jest na okres lipiec – sierpień br. Zaprezentowana koncepcja monitoringu została jednomyślnie przyjęta przez uczestników spotkania. Zarówno zdaniem Burmistrza Miasta, jak i Komendanta Komisariatu realizacja koncepcji znacząco zwiększy możliwości działań operacyjnych Policji i Straży Miejskiej, co walnie powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczenia liczby drobnej przestępczości i popełnianych wykroczeń.Trwają prace przygotowujące tereny rekreacyjne nad J. Chełmżyńskim do sezonu turystycznego. W ramach wspomnianych prac dowieziono i zgromadzono 435 ton piasku, w tym 175 ton ze żwirowni w Kiełbasinie i 260 ton piasku rzecznego z Chełmna, z przeznaczeniem na plaże przy ul. Łaziennej, od strony ul. Kościuszki oraz na dwie plaże w Parku Miejskim. Ponadto na zlecenie Burmistrza Miasta na plaży miejskiej przy ul. Łaziennej wykonywana jest palisada w celu umocnienia części brzegów w sąsiedztwie pomostu, niszczonych przez falowanie. Wspomniane umocnienie wykonywane jest na długości blisko 40 metrów, na wzór prac wykonywanych w ubiegłym roku na plaży tzw. Płatnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży. Ponadto pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji uzupełnili deskowanie pomostów zlokalizowanych w sąsiedztwie plaży.


Przeprowadzane są procedury zmierzające do wyłonienia dzierżawców dwóch nieruchomości związanych z funkcją turystyczno- rekreacyjną, położonych nad Jeziorem Chełmżyńskim, tj. Ośrodka Turystyki wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego przy ul. Tumskiej 12a oraz części nieruchomości w sąsiedztwie plaży przy ul. Kościuszki przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej. Organizatorem pierwszego z przetargów jest Ośrodek Sportu i Turystyki. Na ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na wydzierżawienie Ośrodka Turystyki złożono dwie oferty, z których za korzystniejszą komisja przetargowa uznała ofertę pana Marka Pawłowskiego z Bydgoszczy. W najbliższym czasie zostanie zawarta w przedmiocie dzierżawy Ośrodka Turystyki stosowna umowa. Równolegle prowadzony jest przetarg nieograniczony na dzierżawę części terenu o powierzchni ok. 100 m2 nad jeziorem od strony ul. Kościuszki w sąsiedztwie plaży ,na cele prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej. Wspomniany teren został w latach ubiegłych uzbrojony w energię elektryczną, wodę i podłączony został do szamba dzięki czemu można na nim prowadzić wspomnianą działalność, a atrakcyjna lokalizacja z widokiem na śródmieście Chełmży i nasadzeniami zieleni są niewątpliwie atutami tego terenu. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w przedmiocie wydzierżawienia tego terenu do Urzędu Miasta Chełmża, do Wydziału Gospodarki Miejskiej.Dzięki pozyskaniu przez Burmistrza Miasta dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie ok. 98 tyś. zł na zadanie związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, w najbliższym czasie wymienione zostaną wszystkie okna w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 7 , w którym mieszczą się m.in. Chełmżyński Ośrodek Kultury, filia dziecięca Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz inne instytucje. Ponadto wymienionych zostanie blisko 80 okien w budynku Gimnazjum Miejskiego nr 1 przy ul. Skargi 1, w tym m.in. okna w sali gimnastycznej. Planowany termin wymiany okien w budynku przy ul. Bydgoskiej 7 przewidywany jest na czerwiec br., natomiast wymiana okien w budynku Gimnazjum nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej , najpóźniej do połowy sierpnia br. Dzięki wspomnianym pracom poprawią się walory użytkowe obiektów, ich komfort termiczny , jak również uzyskane zostaną wymierne korzyści ekonomiczne, w postaci oszczędności energii cieplnej. Ponadto w obu przypadkach działania te są spójne z długofalowymi kierunkami rozwoju miasta, w wyniku których władze miasta zmierzają do realizacji zadań nakreślonych w “Strategii rozwoju miasta”, w tym wypadku do poprawy stanu i poszerzenia bazy kulturalno- oświatowej miasta. Dzięki wspomnianym pracom termomodernizacyjnym bardzo prawdopodobnym jest oddanie do użytku sali widowiskowej w budynku przy ul. Bydgoskiej, która podobnie jak basen od kilku lat wyłączona jest z użytkowania. Podobnie wymiana okien w Gimnazjum jest kontynuacją szerszego programu oszczędzania energii w placówkach oświatowych podległych miastu, w ramach której w ubiegłym roku zmodernizowana została kotłownię w Szkole Podstawowej nr 2. Podejmowane działania i w tym wypadku przynoszą wymierne efekty, o czym może świadczyć fakt, iż już po pierwszym sezonie grzewczym, nastąpił z nawiązką zwrot kosztów inwestycji polegającej na wymianie palników z olejowych na gazowe, co świadczy o właściwym kierunku działań.Burmistrz Miasta Chełmży podpisał porozumienie z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dotyczące przyznania dotacji celowej w wysokości 400.000,00 na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym przy udziale środków własnych gminy w wysokości 100.000,00.

Podpisane porozumienie pozwoli na opłacenie posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach rządowego programu “Posiłek dla Potrzebujących”. Pomocą objęto w formie posiłku w stołówkach szkolnych ok. 500 dzieci. W ramach tegoż programu wypłacane są także zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych. Planuje się iż, z tej formy pomocy skorzysta około 550 rodzin.


 Informuję, że od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006 r. dowody osobiste wydane w latach 1992-1995 podlegają obowiązkowej wymianie. Opłata za wymianę dowodu osobistego wynosi 30 zł. Natomiast wszystkie dowody osobiste wydane przed 1 stycznia 2001r. są ważne do dnia 31 grudnia 2007r. Wniosek można pobrać i złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.W Urzędzie Miasta Chełmży można składać wnioski na wydanie nowego paszportu lub wymianę na nowy.


Wnioski składa się i odbiera paszporty w Urzędzie Miasta Chełmża (Mały Ratusz pok.13).


Za wydanie paszportu ważnego 10 lat opłata wynosi:100 zł opłata podstawowa, 50 zł opłata ulgowa ( emeryci, renciści i studenci ), małoletni, którzy w dniu składania wniosku na paszport nie ukończyli 16 roku życia – 30 zł.Burmistrz Miasta przypomina iż z dniem 30 czerwca br. upływa termin wymiany papierowych praw jazdy na obecnie obowiązujące. Wymiany praw jazdy dokonać można w Starostwie Powiatowym w Toruniu ul. Chełmińska 30/32 tel. 056-660-83-00. W dniu 20 maja 2006 r. w hali widowiskowo – sportowej OSiT odbył się “Wiosenny turniej piłki siatkowej Old – Boys”. W imprezie wzięło udział 9 drużyn z terenu miasta i gminy Chełmża oraz drużyny z zaprzyjaźnionych gmin.


Zawody wygrała drużyna Urzędu Miasta Chełmży. Puchary oraz upominki wręczył Burmistrz Miasta Chełmży Pan Jerzy Czerwiński, który był fundatorem nagród.


 W dniach 27 i 28 maja 2006 r. odbył się po raz kolejny turniej bokserski im. Alfreda Palińskiego. Tym razem w turnieju udział wzięło 45 zawodników.

W najważniejszej walce turnieju, puchar Alfreda Palińskiego zdobył Sebastian Ernest pokonując Tobiasza Lewandowskiego obaj z Torunia. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
Podpisana umowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Stowarzyszeniem Kujawsko -–Pomorskiego Banku Żywnościowo- Rzeczowego w Toruniu przynosi wymierne korzyści w postaci przekazywanych produktów żywnościowych. W miesiącu maju br. MOPS otrzymał 6.738 kg żywności, która została przekazana dla osób i rodzin o najniższych dochodach.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał również umowę z Toruńskim Centrum “CARITAS” na organizację wypoczynku letniego dla 30 dzieci, w terminie od 18 do 24 lipca br. w Toruniu. Ponadto przygotowano dodatkowo około 40 miejsc wypoczynkowych organizowanych przez Kuratorium, ZHP i Caritas . Terminy i miejsca kolonii zostaną ustalone w miesiącu czerwcu. Kwalifikowaniem dzieci zajmują się pracownicy socjalni MOPS.

 


  • Działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “WSPARCIE” pozyskało dodatkowo fundusze w kwocie 13.000 zł na dożywianie i organizację czynnego wypoczynku dla dzieci uczęszczających do Miejskiej Świetlicy Dziecięcej przy ul. Tumskiej 12. Pozyskana kwota pochodzi ze środków Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Chełmża, dnia 31 maja 2006 r.                                                              Burmistrz Miasta                                           (-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Maj 2006)

drukuj całą stronę

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl